پیگیری پرونده


الف)کلیه مراجعین موسسه می توانند پس از انعقاد قرارداد با موسسه با مراجعه به سایت موسسه از روند پرونده خویش مطلع گردند به همین منظور در زمان تشکیل پرونده و رمز تخصیص داده خواهد شد.

ب)کلیه مراجعین به موسسه می توانند اطلاعات پرونده خویش از طریق پیامک دریافت نمایند. بدین ترتیب هر یک از مراجعین به موسسه می توانند در زمان تشکیل پرونده تمایل خود نسبت به دریافت اطلاعات از طریق پیامک را به موسسه اعلام و با ارائه شماره تلفن همراه خویش از این خدمات بهره مند گردند.

مشاوره تلفنی


به زودی …