ساناز بهادران

وکالت خانواده


سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق – دانشگاه دولتی اصفهان 1389-1385
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1391-1389
• عنوان پایان نامه: تحلیل ساز و کارهای بین المللی حل و فصل اختالفات انرژی هسته ای
کنفرانس، مقالهها و پوسترها
• انرژی هسته ای در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
• گواهی نامه حق مردم بر صلح
• ت قدیرنامه دریافت مقاله برتر در نهمین همایش بین المللی انرژی
سوابق حرفه ای

سابقه وکالت در:

• پروندههای ملکی از قبیل ابطال سند و الزام به تنظیم سند، خلع ید و غیره و دعاوی کیفری مرتبط با آن
• پروندههای کیفری از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری و خیانت در امانت به صورت تخصصی و …
• تنظیم کلیه قراردادها
• پروندههای مربوط به مطالبات اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و دعاوی کیفری مرتبط با آنها
• پروندههای خانواده و شکایات کیفری مرتبط با آن