انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

ساز و کار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی 

ساز و کار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی یا توسط مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی انجام میگردد.

در نصب اعضای هیئت مدیره اکثریت نسبی ملاک عمل است.

در مجامع عمومی:

۱_موسس تصمیمات با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ می‌گردد.

۲_فوق‌العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ می‌گردد.

۳_عادی تصمیمات با اکثریت مطلق است، یعنی نصف بعلاوه یک

انتخاب مدیران و بازرسان چه در مجمع عمومی موسس چه در مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی است.

اکثریت نسبی یعنی اشخاصی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کردند هرچند که رأی آنها بیشتر از نصف آرا نباشد.

مثلاً می خواهیم سه نفر مدیر انتخاب کنیم ۱۰ نفر برای مدیریت کاندید شدند، ممکن است هیچ کدام از این ده نفر نصف به علاوه یک آرا را نیاورند اما از بین بقیه کاندیداها بیشترین تعداد رای را آورده اند.

افرادی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کنند به عنوان مدیران منتخب تعیین می‌شوند.

ساز و کار انتخاب مدیران در شرکت سهامی

تعداد حق رای هر سهامدار را ضرب در تعداد مدیران کرده و حاصل تعداد حق رای آن سهامدار در مقوله انتخاب مدیران است.

اگر سهامداری صد سهم دارد در همه موارد حق صد رای دارد اما در مقوله انتخاب مدیران می بایست تعداد سهام که صد می باشد را در تعداد مدیرانی که قرار است انتخاب شود ضرب کرد مثلاً میخواهند سه نفر را انتخاب کنند در این مثال سهامدار ۳۰۰ حق رای دارد و سهامدار می تواند حق رای خود را به هرکس و به هر میزان اختصاص دهد.

پس از رای گیری هر کسی که بیشترین رای را آورده باشد به عنوان مدیر انتخاب می‌شود.

عزل مدیران صرفاً با مجمع عمومی عادی است و با اکثریت مطلق یعنی پس از تصمیم گیری مشخص میشود که فرد الف مدیر باشد یا نباشد.

تعداد مدیران در انواع شرکت ها

سهامی خاص حداقل سه مدیر و حداکثر ندارد.

سهامی عام حداقل پنج مدیر و حداکثر ندارد.

تعاونی حداقل سه مدیر یا پنج مدیر حداکثر ۷ مدیر.

در سایر شرکت ها اعم از

 • نسبی
 • تضامنی
 • با مسئولیت محدود
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی

مدیر می تواند واحد یا متعدد باشد.

قانون حداقل و حداکثری برای تعداد مدیران در این شرکت ها تعیین نکرده.

در شرکت های

مدیر الزاما می بایست از بین سهامداران باشد.

در سایر شرکت‌ها مدیر می تواند از شرکا باشد یا نباشد.

الزامی جهت شریک بودن مدیران انتخابی وجود ندارد.

تنها در شرکت تعاونی وجود مدیر علی البدل الزامی است و در سایر شرکتها الزامی برای وجود مدیر علی البدل نمی باشد.

مدت زمان مدیریت مدیران

مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی حداکثر دو سال است.

این مدت را میتوان در اساسنامه کاهش داد.

مدیران در شرکت های سهامی می توانند برای دوره های متوالی حداکثر دو ساله انتخاب شوند.

مدت مدیریت مدیران در شرکت های تعاونی حداکثر سه سال است که مدیران در شرکتهای تعاونی تنها برای دو دوره متوالی می توانند برای حداکثر سه سال به عنوان مدیر انتخاب شوند.

برای انتخاب در بیش از دو دوره متوالی می بایست حداقل دو سوم آرای حاضر در مجمع را به خود اختصاص دهند.

در سایر شرکت‌ها مدیر ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود به عنوان مدیر انتخاب شود.

در انتخاب مدیر در مدت نامحدود شخص مدیر است تا زمانی که عزل می‌شود یا خودش استعفا دهد.

نکات و قواعد مدت مدیریت مدیران در شرکت های سهامی

مدت زمان مدیریت مدیران در شرکتهای سهامی حداکثر دو سال است که امکان کاهش این مدت در اساسنامه وجود دارد.

امکان انتخاب مدیر برای دوره‌های متعدد وجود دارد و هیچ حداکثری برای انتخاب مدیران در قانون در نظر گرفته نشده است.

اگر مدت مدیریت یک مدیر تمام شد و مدیران جدید انتخاب نشدند مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید کما فی سابق به مدیریت خود ادامه می‌دهند.

اگر سمت برخی مدیران یا مدیرعامل زائد بر ۶ ماه بدون متصدی بماند هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

در صورت تمام شدن مدت مدیریت مدیران و عدم انتخاب مدیران جدید هر ذی نفع می تواند از اداره ثبت شرکتها دعوت از مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران جدید به عمل آورد.

شخص حقوقی می تواند جزو اعضای هیئت مدیره شرکت باشد.

تمام یا برخی از سهامداران شرکت می توانند شخص حقوقی باشند.

سهامدارانی که دارای شخصیت حقوقی هستند می بایست یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای شرکت در جلسات هیئت مدیره و انجام وظایف مدیریتی معرفی نمایند.

این نماینده در هر زمانی قابل تغییر است به شرطی که توسط سهامدار یک نفر حقیقی به عنوان جایگزین نماینده قبلی به شرکت معرفی گرد.

مسیولیت در مدیران

در صورت ارتکاب تخلف و بروز خسارت توسط نماینده شخص حقوقی از حیث مسئولیت مدنی شخص حقوقی که سهامدار و عضو هیئت مدیره است به انضمام نماینده است که شخص حقوقی است مسئولیت تضامنی دارند.

اگر نماینده حقیقی مرتکب جرمی شود از حیث مسئولیت کیفری فقط و فقط خودش مسئولیت دارد، این موضوع به دلیل اصل شخصی بودن مجازات جاری است.

مدیران موظف و مدیران غیر موظف

اعضای هیئت مدیره موظف آن دسته از اعضا که به نحو منظم و دائم در شرکت حضور دارند و در قبال عضویت خود در هیئت مدیره حق الزحمه دریافت می‌دارند.

اعضای هیئت مدیره غیرموظف آن دسته از اعضا که حضور مستمر و دائم ندارند بلکه فقط در جلسات تصمیم گیری شرکت کرده و مبلغ ثابتی به عنوان حق حضور در جلسه دریافت می‌کند.

مجمع عمومی عادی می تواند تصویب نماید درصدی از سود سالیانه شرکت به اعضای هیئت مدیره پرداخت گردد.

در شرکت سهامی عام حداکثر ۵ درصد از سودی که همان سال به سهامداران داده می شود.

در شرکت سهامی خاص حداکثر ۱۰ درصد از سودی که همان سال به سهامداران داده میشود.

سهام وثیقه

سهامی است که یک مدیر داراست و آن سهام در وثیقه شرکت قرار می گیرد تا خسارات ناشی از عملکرد آن مدیر از محل آن سهام جبران گردد.

تعداد و میزان سهام وثیقه در اساسنامه درج میگردد.

شخصی که به عنوان مدیر انتخاب می‌شود و تعداد سهامی که دارد کمتر از سهام مقرر شده در اساسنامه برای وثیقه باشد، مدیر منتخب حداکثر یک ماه فرصت دارد تا سهام لازم را تامین نموده در غیر این صورت مستعفی شناخته می شود.

مشخصات سهام وثیقه در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

 • سهام بانام و قابل نقل و انتقال به غیر نیست.
 • تا تصویب مفاصاحساب مدت مدیریت شخص در وثیقه شرکت باقی می ماند .

شرایط تشکیل جلسات هیئت مدیره

برای تشکیل جلسه حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است.

برای تصویب و تصمیم‌گیری‌ها در هیئت مدیره رای بیش از نصف حاضرین لازم است، مگر آنکه اساسنامه بیشتر از این را تعیین کرده باشد.

اگر هیئت مدیره پنج نفر است برای تشکیل باید حداقل ۳ نفر حاضر باشند و برای تصمیم گیری باید حداقل دو نفر نسبت به موضوع رای مثبت بدهند.

انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه از میان خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌کند که این دو نفر لزوماً می بایست شخص حقیقی باشد.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نمی تواند رییس یا نایب رئیس باشد اما نماینده حقیقی که معرفی می کند می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره باشد.

دعوت از جلسات هیئت مدیره

دعوت از جلسات هیئت مدیره به عهده رئیس هیئت مدیره است.

اگر از آخرین جلسه هیئت مدیره بیش از یک ماه گذشته باشد اشخاصی که حداقل یک سوم هیئت مدیره را تشکیل می دهند می توانند جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

حضور در هیئت مدیره و تصمیم گیری در آن قائم به شخص است. برخلاف مجامع عمومی که سهامدار می توانست برای شرکت در مجمع نماینده بفرست در جلسات هیئت مدیره امکان حضور نماینده عضو هیئت مدیره وجود ندارد.

طرح هیأت‌مدیره هر مدیر یک حق رای دارد برخلاف مجمع عمومی که هر کس بر اساس تعداد سهامش حق رای دارد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی  در اداره شرکت های سهامی با سه سطح قدرت تصمیم‌گیری مواجه هستیم :

 1. مجمعهای عمومی
 2. هیئت مدیره
 3. مدیرعامل

مجامع عمومی اعم است از:

 • موسسین
 • عادی
 •  فوق العاده

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود .

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

احراز پذیره‌نویسی تمام سرمایه شرکت

احراز تادیه مبالغ لازم

تصویب آورده غیر نقد موسسین

تصویب امتیازات درخواستی موسسین ت

صویب طرح اساسنامه و تبدیل آن به اساسنامه

انتخاب اولین مدیران و بازرسان

انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

جلسات مجمع عمومی موسس با حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کردند

اگر در جلسه اول حدنصاب رعایت نشد در جلسه دوم با حضور حداقل یک‌سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

در جلسه سوم هم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی موسس

به تعداد دو سوم آرا حاضرین اتخاذ تصمیم انجام می گردد

هر کس به تعداد سهامش حق رای دارد

یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تصویب آورده غیر نقد موسسین و تصویب امتیازات درخواستی موسسین است

اگر این آورده نقد تصویب نشود یا امتیازات درخواستی مورد تصویب قرار نگیرد

جلسه مجمع عمومی موسس در مهلت حداکثر یک ماه مجددا برگزار میگردد

در فاصله این دو جلسه که در سر رسید یک ماه می باشد

این موسسین که آورده غیرنقدی شان تصویب نشده یا درخواست تصویب امتیاز داشته می بایست:

به جای آورده غیر نقد مبلغ نقدی را تادیه کنند و یا از امتیاز درخواست انصراف دهد در غیر این صورت به منزله خروج از شرکت می باشد

در صورت خروج از شرکت و عدم حضور فرد در جلسه بعدی مجمع عمومی موسس

سایر سهامداران و موسسین می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه به جای شخص خارج شده مبلغ سرمایه را تعهد کنند

در غیر این صورت شرکت تاسیس نمی‌شود.

در جلسه ای که جایگزین جلسه قبلی مجمع عمومی موسس به دلیل:

 • عدم تصویب آورده غیر نقد موسسین
 • عدم تصویب امتیازات درخواستی موسسین می‌شود

حد نصاب تشکیل جلسه دوم که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ جلسه اول برگزار می شود می بایست بیش از نصف پذیره نویسان در جلسه دوم حاضر باشند

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام؛ تغییر در شرایط تابعیت و غیره)

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یا بلعکس

انتشار اوراق قرضه

تبدیل قالب شرکت

ایجاد سهام ممتاز یا تغییر در آن

انحلال شرکت

تغییر در سرمایه شرکت

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در جلسه اول دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

در جلسه دوم دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند

جلسه سومی وجود ندارد

اگر حدنصاب بیش از یک دوم در جلسه اول و بیش از یک سوم در جلسه دوم رعایت نشود

موضوعی که به علت آن مجمع عمومی فوق العاده باید برگزار می‌شد به طور کلی منتفی می گردد

حدنصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده

در جلسه اول و دوم به اکثریت دو سوم آرای حاضرین در جلسه می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران و بازرسان به غیر از مدیران و بازرسان اول که در حیطه وظایف مجمع عمومی موسس است

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

اظهار نظر در مورد معامله مدیران با شرکت و تصویب یا عدم تصویب آن

قبول عزل و استعفای مدیران و بازرسان

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی

در جلسه اول صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

در جلسه دوم هر تعدادی از صاحبان سهم که بیاید جلسه برگزار میگردد

حدنصاب تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی

حد نصاب آرا برای اعتبار تصمیمات به اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از نصف آرای حاضرین به اکثریت مطلق می باشد.

لازم به توضیح است که تمامی مصوبات مربوط به تغییرات ایجاد شده پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت های سهامی می بایست

به اطلاع اداره ثبت شرکت ها رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قوانین مربوط به مجامع عمومی در شرکت های سهامی در دپارتمان تجاری

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قواعد تبدیل سهام شرکت

قواعد تبدیل سهام شرکت

قواعد تبدیل سهام شرکت

قواعد تبدیل سهام شرکت  به سه دسته تقسیم می شود:

 1. تبدیل گواهینامه موقت سهام به اوراق سهام تبدیل
 2. سهام بانام به سهام بی نام
 3. تبدیل سهام بی نام به سهام بانام

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

شرکت های بورسی می بایست حتما تمام سهامشان با نام باشد.

همانطور که می دانید تنها سهام شرکت های سهامی عام  قابل عرضه در بورس میباشد

سهامی که برای عرضه در بورس ارائه می شود باید سهام بانام باشد.

یکی از مقدمات تبدیل شرکت به شرکت بورسی با نام بودن سهام آن است .

 مرجع تجویز تبدیل سهام

   • طبق مقررات اساسنامه
   • طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده

 پس از اخذ تصمیم در شرکت منوط به تبدیل سهام، شرکت می بایست:

انشار سه مرتبه آگهی مبنی بر اعلام تصمیم بر تبدیل سهام به فاصله ۵ روز از یکدیگر

ارائه مهلت حداقل شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به سهامداران بابت مراجعه به مرکز اصلی شرکت و تعویض سهام

پس از سپری شدن مدت مقرر شش ماهه سهام بی نام باطل و به جای آن سهام بانام منتشر می‌شود و از طریق بورس سهام فروخته می‌شود

مشخصات دارنده جدید سهام در دفتر ثبت سهام شرکت درج میگردد

پول فروش سهام بی نام متعلق به سهامداری است که مالک سهام بی نام بوده است

شرکت پس از فروش سهام بی نام ابتدا مخارج مربوط به فروش سهام اعم از هزینه مزایده کارگزاری بورس غیره را برمی‌دارد

الباقی مبلغ مانده متعلق به دارنده سهام بی نام می باشد

شرکت موظف است مازاد پول فروش سهام را در یک حساب بانکی بهره دار سپرده کند

در صورت سپری شدن مدت ۱۰ سال و عدم حضور سهامدار به شرکت برای استرداد مبلغ سهام بی نام :

این مبلغ در حکم مال مجهول المالک بوده و با اطلاع دادستان به خزانه دولت واریز می گردد.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

علیرغم مورد قبلی که شرکت موظف به نشر آگهی سه مرتبه به فاصله ۵ روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت بود

در این مورد پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا طبق مقررات اساسنامه

هیئت مدیره می بایست مراتب را تنها یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ نماید

به سهامداران مهلت مقرر حداقل دو ماه برای مراجعه به مرکز اصلی شرکت جهت تبدیل سهام داده می شود

اگر ظرف مهلت مقرر حداقل دو ماه برخی از این سهامداران به اصلی شرکت جهت تبدیل سهام مراجعه نکنند

سهام بانام آنان باطل می شود و معادل آن سهام بی نام صادر و در شرکت نگهداری می‌شود تا مراجعه نمایند

سهامدارانی که در مدت مقرر حداقل دو ماه برای دریافت سهام بی نام خود مراجعه نکنند سهام آنها معلق می شود

در این حالت است که تعلیق سهم اتفاق می‌افتد

تبدیل سهام بی نام به با نام و بالعکس نیاز دارد به تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده یا تجویز در اساسنامه

فرایند تبدیل گواهینامه نامه موقت سهام به اوراق سهام بی نام یا سهام بانام

تا زمانی که اوراق سهام شرکت آماده نشده باشد شرکت به سهامداران گواهینامه موقت سهام می‌دهد

در این حالت نیز یک مرتبه نشر آگهی می‌شود و مهلت مقرر حداقل دو ماه برای مراجعه به شرکت و تبدیل گواهینامه موقت سهام به سهام بانام یا بی نام داده می شود

اگر این مهلت حداقل دو ماه بگذرد و برخی از سهامداران مراجعه نکنند

اوراق سهام برای سهامداران در مرکز شرکت نگهداری می‌شود و هر وقت مراجعه کنند به آنها ارائه می گردد

اگر ظرف مهلت مقرر حداقل دو ماه مراجعه نشود سهام تعلیق می‌شود

تعلیق سهام چیست؟

در خصوص تعلیق سهام چهار حالت وجود دارد که سهام شرکت معلق می‌شود:

الف-در مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام شرکت اگر سهامدار در مهلت مقرر الباقی مبلغ اسمی سهام را نپردازد:

 

 • حق رای این سهامدار در مجمع های عمومی معلق می‌شود
 • حق دریافت سود برای این سهامدار معلق می‌شود

ب-در تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

پ-در تبدیل گواهینامه موقت سهم به اوراق سهام

ج-در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام

اگر سهامدار ظرف مهلت مقرر به وظیفه قانونی دنیای خود مبنی بر تبدیل سهام اقدام نماید پس از آن موعد فقط حق حضور و رای او در مجمع عمومی معلق می شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قواعد تبدیل سهام شرکت در دپارتمان تجاری

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قوانین مربوط به سهام

بررسی قوانین مربوط به سهام

بررسی قوانین مربوط به سهام

در بررسی قوانین مربوط به سهام می بایست در ابتدا تعاریفی در خصوص شرکت سهامی، سهم و انواع آن ارائه دهیم:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم بندی می‌شود.

اوراق سهام اوراقی است که نماینده تعداد سهمی است که هر سهامدار دارد.

سهام با نام: سهامی است که مالک آن مشخص و معلوم می باشد.

سهام به نام دارنده در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است.

نقل و انتقال سهام با نام به موجب ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت انجام می‌شود.

دفتر ثبت سهام شرکت در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود و نام دارندگان سهام بانام در آن ثبت می گردد.

برای نقل و انتقال سهام بانام می بایست این نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.

امضای انتقال دهنده برای ثبت نقل و انتقال کافی است مگر اینکه:

تمام مبلغ اسمی سهام با نام پرداخت نشده باشد.

در این صورت باید نام و آدرس انتقال گیرنده هم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و ذیل آن توسط سهامدار جدید امضا شود.

ثبت نام سهامدار جدید و اخذ امضاء ذیل دفتر ثبت سهام به این دلیل است که:

شرکت بتواند برای تادیه الباقی مبلغ اسمی به انتقال گیرنده و دارنده جدید سهام دسترسی داشته باشد.

انتقال سهام با نام اگر در دفتر ثبت سهام شرکت درج نگذدد انتقال به طور کلی باطل نیست

 • بلکه این انتقال فی مابین طرفین صحیح میباشد
 • اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث بلا اثر بوده و قابلیت استناد ندارد.

سهام بی نام سهامی است که نام دارنده آن مشخص نیست و انتقال آن به صرف قبض و اقباض صورت می‌گیرد

گواهینامه موقت سهم

تا زمانی که هنوز اوراق سهام آماده نشده باشد، شرکت به سهامداران یک ورقه به نام گواهینامه موقت سهم می‌دهد

ورقه سهام و ورقه گواهینامه موقت سهم تنها زمانی قابل تحویل دادن به سهامداران است که شرکت به ثبت رسیده باشد.

قبل از ثبت شرکت سهامداران با داشتن ورقه تعهد سهم اثبات می‌کند که به حساب شرکت در شرف تاسیس پول واریز کرده و جزئی از سهامداران می‌باشند

تا زمانی که شرکت ثبت نشده باشد ورقه تعهد سهم به جای سهام به افراد ارائه می شود

زمانی که شرکت ثبت میشود ورقه گواهینامه موقت سهم یا ورقه سهم به سهامدار ارائه می گردد

اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد اوراق سهام و گواهینامه موقت لزوماً باید با نام صادر شود

پس از اخذ کلیه مبلغ اسمی سهام اوراق سهام یا گواهینامه موقت می‌تواند به صورت بی‌نام و یا با نام صادر شود.

گواهینامه موقت سهام تا زمانی که اوراق سهام آماده شود در دست سهامداران خواهد بود

وقتی تمام مبلغ اسمی سهام توسط سهامداران تادیه شود شرکت موظف است ظرف یک سال اوراق سهام را آماده و به سهامداران ارائه نماید

گواهینامه موقت سهام و اوراق سهام باید توسط دو نفر که در اساسنامه معین می شوند حتماً امضا گردد.

سهام ممتاز سهامی است که دارای امتیازی باشد اعم از این که دارای حق رای بیشتری باشد یا دارای حقوق سود بیشتری باشد یا هردو

سهام عادی سهامی است که قانون گذار برای آن امتیازی مقرر نکرده باشد.

مرجع ایجاد سهام ممتاز

 • توسط مجمع عمومی موسس
 • یا توسط مجمع عمومی فوق العاده است

مرجع تغییر سهام ممتاز

 • تغییر در سهام ممتاز صرفاً توسط مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر میباشد
 • البته به شرطی که موافقت دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتاز جلب شود
مقایسه ماده ۴۲ و ۹۳ لایحه قانونی قانون تجارت در بحث تغییر حقوق پاره‌ای از سهام شرکت

ماده ۴۲ از تغییر در حقوق سهام‌ممتاز صحبت می‌کند

ماده ۹۳ از تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت صحبت می کند

دسته از سهام شرکت در شرکت وجود دارد که احکام خاصی دارند بدون این که دارای امتیاز باشند

مثلا در بحث خصوصی سازی مقرر شده که برای خصوصی سازی شرکت های دولتی می بایست حداقل ۵ درصد از سهام به کارمندان اختصاص داده شود

در فرایند خصوصی سازی به مزایده گذاشتن این ۵ درصد قانونی نیست

می بایست این میزان سهام به کارمندان با قیمت منصفانه واگذار شود

تغییر در قوانین سهام ممتاز

 • تصویب در مجمع عمومی فوق العاده
 • جلب موافقت دارندگان بیش از نصف سهام ممتاز نصف به علاوه یک سهام‌ممتاز

قوانین سهام مخصوص

تغییر در سهام مخصوص

 • تصویب در مجمع عمومی عادی
 • تصویب دارندگان سهام مخصوص در جلسه‌ای داخلی برای تصویب تغییرات

تغییرات سهام مخصوص باید با

 • حضور دارندگان حداقل نصف این سهام در جلسه اول

اگر در جلسه اول حدنصاب حداقل نصف دارندگان سهام مخصوص حاضر نشوند

 • در جلسه دوم با حضور دارندگان حداقل یک سوم سهام مخصوص جلسه تشکیل شود

تصمیمات جلسه با اتخاذ تصمیم اکثریت دو سوم آرا حاضرین به تصویب می‌رسد

در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دو عبارت داریم:

سهام کنترلی و سهام مدیریتی

این سهام نوع خاصی از سهم نیستند بلکه تعداد خاصی از سهام هستند

در مجمع عمومی هر سهامدار بسته به تعداد سهامش حق رای دارند

سهام مدیریتی تعدادی از سهام که دارندگان آن به قدری حق رای دارند که می‌توانند حداقل یکی از مدیران را برگزینند

سهام کنترلی تعدادی از سهام که دارندگان آن به قدری حق رای دارند که می تواند اکثر مدیران را برگزینند

نحوه انتقال سرمایه در شرکتهای تجاری با بررسی قوانین سهام

در شرکت سهامی عام انتقال سرمایه آزاد است و شرط خلاف آن در اساسنامه ممکن نیست.

شرکت سهامی خاص انتقال سرمایه آزاد است اما می‌توان شرط خلاف آن را در اساسنامه عنوان کرد

یعنی انتقال سرمایه منوط به اجازه و موافقت شخص یا اشخاص دیگری باشد

شرکت تعاونی انتقال سرمایه و خروج شریک از شرکت آزاد است اما می‌توان شرط خلاف آن را در اساسنامه عنوان کرد

شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه و سرمایه منوط به موافقت

 • اکثریت شرکا است که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارا باشند
 • این انتقال سرمایه باید با تنظیم سند رسمی ثبت گردد

شرکت تضامنی نسبی مختلط غیر سهامی انتقال سرمایه منوط است به اتفاق آرا شرکا

در شرکت مختلط سهامی انتقال سرمایه در شرکاء ضامن منوط است به اتفاق آرا شرکا و انتقال سرمایه شرکای سهامی آزاد است

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود یک عمل حقوقی تشریفاتی است چرا که نیازمند تنظیم سند رسمی است.

در شرکت سهامی نیازی به تادیه کل سهام شرکت در بدو تاسیس آن نیست

تنها تادیه ۳۵ درصد از کل سرمایه در ابتدای تاسیس شرکت کفایت می کند

ساز و کار مطالبه الباقی سرمایه در شرکت های سهامی

ساز و کار مطالبه الباقی سرمایه که در بدو تاسیس شرکت سهامی توسط سهامداران تادیه نشده است

هر زمانی که شرکت تصمیم به مطالبه الباقی سرمایه از سهامداران داشته باشد می بایست:

یک نوبت نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت داشته باشد

ارائه مهلت معقول و متعارف برای تعدیه الباقی سرمایه به سهامداران بدهد

اگر بعد از اتمام مهلت مقرر در آگهی پاره‌ای از سهامداران برای تاییدیه مبلغ مقرر به شرکت مراجعه نکردند

شرکت یک اخطاریه خطاب به سهامدار پست می کند و مهلت یک ماهه جهت تعدیل الباقی سرمایه به سهامدار داده می شود

اگر پس از مهلت یک ماهه سهامدار نسبت به تعدیه الباقی سرمایه اقدام ننماید

سهام باطل می شود و سهام جدید صادر می‌شود و از طریق بورس یا مزایده به فروش می‌رسد

بعد از فروش سهم جدید، شرکت:

طلب خود بابت الباقی مبلغ اسمی سهام

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای مهلت معقول و متعارف

چهار درصد جریمه در سال

هزینه‌های بورس و فروش و مزایده را برداشت می کند و الباقی به سهامدار پرداخت می گردد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص مقررات مربوط به سهام در دپارتمان تجاری

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص به دلیل اینکه پذیره‌نویسی انجام نمی‌شود مراحل تشکیل و ثبت آن بسیار ساده تر از فرآیند ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام است

بنا بر ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت برگزاری مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص الزامی نیست.

مدارک لازم جهت تقدیم به اداره ثبت شرکتها

 • اساسنامه
 • اظهار نامه
 • صورتجلسه انتخاب مدیران و بازرسان
 • قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان
 • انتخاب نام روزنامه کثیرالانتشار
 • اسناد و مدارک آورده های غیر نقدی

توجه شود که تمامی مدارک فوق می بایست به امضاء کلیه سهامداران برسد

مقایسه زمان تشکیل شرکتهای تجاری با یکدیگر

 سهامی زمانی که اولین مدیران و بازرسان قبول سمت کنند

  تعاونی زمانی که آورده غیر نقدی تقویم و تسلیم شده و حداقل یک سوم سرمایه شرکت پرداخت شده باشد

  سایر شرکت‌های تجاری  زمانی که آورده نقدی تادیه شده باشد و آورده غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد

 

در هیچ یک از شرکت‌های تجاری تشکیل شرکت منوط به ثبت آن نیست.

 

شرکت قبل از اینکه در اداره ثبت شرکتها ثبت شود تشکیل می شود.

تعهد به پرداخت در شرکت های زیر پذیرفته نیست:

 • تضامنی
 • نسبی
 • با مسئولیت محدود
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی

تعهد به پرداخت راه ندارد یعنی تمام سرمایه شرکت بایستی پرداخت شود تا شرکت تشکیل گردد.

تعهد به پرداخت در شرکت های زیر قابل پذیرش است:

 • سهامی
 • تعاونی

تعهد به پرداخت در شرکت تعاونی یعنی زمان تشکیل شرکت پس از تادیه یک سوم سرمایه شرکت است

در شرکتهای سهامی ضرورتی ندارد تمام سرمایه شرکت بدوا پرداخت گردد.

ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری

برای اشخاص حقوقی دولتی و عمومی شخصیت حقوقی به محض تشکیل ایجاد می‌شود و منوط به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها نیست.

برای موسسات غیر تجاری ایجاد شخصیت حقوقی در زمان ثبت آن شرکت در اداره ثبت شرکتها تشکیل می گردد.

قانون در مورد زمان تشکیل شرکت‌های تجاری سکوت کرده است

اما بنابر نظر اقوا در شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی زمانی ایجاد می‌شود که شرکت به ثبت می‌رسد.

زمان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها

دولتی و عمومی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

موسسات غیرتجاری بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می شوند

موسسات تجاری بعد از ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند

آورده چیست؟

سرمایه ای که شریک برای ایجاد شرکت تجاری ارانه می دهد

این آورده می تواند نقدی باشد یا غیر نقدی

نقد همان پول است

غیرنقدی یعنی سرمایه ای که پول نقد نیست

آورده غیر نقد باید دارای سه خصوصیت باشد :

 1. مال باشد
 2. قابل تقویم باشد
 3. قابل تقسیم تسلیم باشد

تخصص، اعتبار، هنر، نفوذ نمی تواند آورده محسوب شود

فردی که این خصوصیات را داشته باشد

علاوه بر آورده ای که دارد می‌تواند

درخواست سهام ممتاز نماید.

در همه شرکت‌ها آورده نقدی و غیرنقدی پذیرفته می‌شود

توجه شود که در شرکتهای سهامی عام آورده غیر نقد را:

فقط از موسسین می‌توان پذیرفت

پذیره نویسان فقط و فقط باید آورده نقدی داشته باشند

آورده غیر نقد باید در همه شرکت‌ها در بدو تاسیس شرکت تقویم و تسلیم شود.

در آورده غیر نقد تعهد به پرداخت نداریم.

حتی در شرکت های سهامی و تعاونی که تعهد به پرداخت داریم

آورده غیر نقد می بایست در همان بدو تاسیس تقویم و تسلیم شود.

شرکت‌های سهامی عام و خاص قیمت‌گذاری و تقویم آورده غیر نقد را می بایست

توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام دهند.

مجمع عمومی موسس می تواند آورده غیر نقد را مقوم به نظر کارشناسی یا کمتر از آن بپذیرد

اما پذیرش آورده غیر نقد بیشتر از قیمت کارشناسی آن صحیح نمی باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود

قانونگذار در مورد آورده غیر نقد اظهار داشته:

نیاز به کارشناسی نیست

اما اگر شرکا آورده غیر نقدی به مبلغ غیر واقعی تقویم کنند

نسبت به مازاد مبلغ واقعی مسئولیت تضامنی دارند.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکتهای تجاری

برای تشکیل شرکت های سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال سرمایه لازم است.

برای تشکیل شرکت‌های سهامی عام حداقل ۵ میلیون ریال سرمایه لازم است.

سایر شرکت‌ها هیچ حداقلی برای سرمایه در زمان تشکیل تعیین نشده است.

اگر سرمایه شرکت از مبلغ حداقل قانونی کمتر شود یعنی:

در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال

در شرکت سهامی عام از ۵ میلیون ریال کمتر شود

قانونگذار یک سال به شرکت مهلت داده تا :

به نوع دیگری از شرکت تبدیل شود

یا ضرر را جبران کند و سرمایه خود را به حداقل قانونی برساند

اگر پس از انقضای مهلت یک سال هیچ کدام از دو مورد انجام نشود:

هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست انحلال شرکت را نماید

قواعد سرمایه در شرکت سهامی

در شرکت سهامی عام حداقل ۲۰ درصد سرمایه باید توسط موسسین تعهد شود

موسسین باید از مبلغی که حداقل ۲۰ درصد سرمایه است بدوا ۳۵ درصد آن را پرداخت نمایند

الباقی سرمایه شرکت باید توسط پذیره نویسان تعهد شود

پرداخت نقدی پذیره نویسی در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می‌کند که هر شخص چقدر از مبلغ اسمی سهام را باید بدوا پرداخت نماید

جمع سرمایه‌ای که موسسین و پذیره نویسان باید در ابتدا پرداخت نمایند می بایست حداقل ۳۵ درصد از کل سرمایه شرکت باشد.

 در شرکت سهامی خاص موسسین که همان شرکا و سهامداران شرکت هستند

می‌بایست تمام سرمایه شرکت را تعهد کند و حداقل ۳۵ درصد از سرمایه کل را بدون پرداخت نمایند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص مقررات مربوط به شرکت سهامی خاص در دپارتمان تجاری

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

برای دانستن  مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام می بایست اطلاعاتی دقیق از شرایط مقرر قانونی داشته باشیم:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع فعالیت آن اعمال تجاری نباشند

هر یک از شرکت‌های تجاری دارای موضوع فعالیت هستند

موضوع فعالیت شرکت

 •  در اساسنامه درج می گردد
 • می تواند به صورت کلی و گسترده باشد یا به صورت جزئی و خاص
 • حدود صلاحیت شرکت را برای انجام پروژه ها و قراردادها مشخص می‌کند

موضوع فعالیت شرکت ها لزوما می‌بایست در شمار اعمال تجاری باشد جز در دو شرکت شرکت:

  1.  سهامی (عام و خاص)
  2. تعاونی

شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی به اعتبار قالب و شکل و صورتی که دارند تجاری محسوب می شوند

این دو شرکت تحت هر شرایطی که اعمال تجاری انجام دهند یا انجام ندهند تجاری محسوب می شوند

شرکت سهامی متشکل از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام است

سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه توسط موسسین تعهد و بر عهده گرفته می‌شود.

سهامی عام: شرکتی است که بخشی از سرمایه به عهده موسسین و بخش دیگری از سرمایه را به عهده پذیره نویسی عمومی می‌گذارند .

نکته:شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که در آن پذیره نویسی عمومی راه دارد

شرکت های تعاونی سهامی عام تابع احکام و مقررات شرکت‌های سهامی عام می باشند (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی)

شرکت سهامی عام اجازه انتشار اوراق قرضه و اجازه فروش سهام با نام در بورس را دارد

شرایط تاسیس بانک

اگر بانک دولتی باشد در قالب شرکت سهامی عام تاسیس می‌شود

اگر بانک خصوصی باشد در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تاسیس می‌شود.

حداقل تعداد شرکا برای تاسیس یک شرکت تجاری

 • سهامی خاص حداقل ۳ نفر
 •  سهامی عام حداقل ۵ نفر
 •  تعاونی حداقل ۷ نفر (وزارت تعاون حسب مورد و با توجه به دسته‌های مختلف می‌تواند این حداقل را افزایش دهد)
 •  نسبی حداقل ۲ نفر
 • با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر
 •  تضامنی حداقل ۲ نفر
 • مختلط غیر سهامی حداقل ۲ نفر
 • مختلط سهامی اختلاف نظر وجود دارد که حداقل ۳ نفر یا حداقل ۴ نفر البته نظری که حداقل ۳ نفر را لازم می داند نظر قوی‌تری است.

شرایط تشکیل شرکت های دولتی

در حقوق ایران تشکیل شرکت با یک شریک علی الاصول امکان پذیر نیست مگر در شرکت‌های دولتی

 • شرکت‌های دولتی به موجب قانون و یا رای دادگاه تشکیل می‌شوند
 • بیش از نصف سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت و یا شرکت دولتی باشد

شرکای شرکت های تجاری می تواند

 • اشخاص حقیقی باشد
 • اشخاص حقوقی باشند
 • یا از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده باشند

نامگذاری شرکت های تجاری

در نام شرکتهای تجاری باید قالب آن شرکت نوشته شود مثلاً شرکت سهامی عام سهامی خاص نسبی و غیره

تنها در شرکت با مسئولیت محدود است که عدم درج شرکت در نام آن موجب می‌شود شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی شناخته شود

در شرکت های تضامنی نسبی مختلط سهامی مختلط غیرسهامی حتماً باید نام یکی از شرکای ضامن در نام شرکت درج گردد

در شرکت با مسئولیت محدود اگر نام یکی از شرکاء در نام شرکت درج گردد این شریک در مقابل اشخاص ثالث شریک ضامن تلقی می گردد

توجه شود: در شرکت با مسئولیت محدود از اسم شرکا استفاده نشود اما عنوان با مسئولیت محدود حتماً در اسم‌شرکت عنوان گردد

بررسی مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

 • با توجه به اینکه شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که بخشی از سرمایه آن از طریق پذیره نویسی عمومی انجام می‌شود
 • فرآیند تاسیس این شرکت ها به قرار زیر است:
 • عده ای به نام موسس تصمیم بر تاسیس شرکت سهامی عام می‌گیرند
 • این موسسین می بایست بخشی از سرمایه را در یک حساب به نام حساب شرکت در شرف تاسیس بسپارند
 • موسسین می بایست مدارکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه دهند از قبیل :
  1. پیش‌نویس طرح اساسنامه
  2. پیش نویس آگهی پذیره نویسی:  طرح اعلامیه پذیره‌نویسی است
  3. اظهارنامه : همان درخواست و نامه‌ای است که موسسین از ثبت شرکت‌ها بابت تاسیس شرکت می نمایند
 • مدارک توسط اداره ثبت شرکتها و اداره بورس بررسی می‌شود و در صورت تایید یک مجوز پذیره‌نویسی صادر می‌شود
 • موسسین بعد از اخذ مجوز پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها نسبت به انتشار آگهی پذیره نویسی اقدام می‌کنند
 • دعوت از عموم مردم برای خرید سهام شرکت در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و همچنین در شعب بانک محل پذیره‌نویسی نیز الصاق می گردد
 • مردم می‌توانند به شعب بانک محل پذیره‌نویسی مراجعه کنند و در مهلت مقرر بابت هر سهم مبلغ مشخص شده در اعلامیه پذیره‌نویسی را پرداخت نمایند
 • از اینجا به بعد این شخص پذیره نویس است و یک ورقه به نام ورقه تعهد سهم را پر می‌کند
 • ورقه تعهد سه می‌شود یک رسید که مشخص می کند شخص به عنوان سهامدار شرکت می باشد
 • امضای ورقه تعهد سخت به منزله قبول است اساسنامه‌ و تصمیماتی است که در آینده با نظر اکثریت مورد قبول می باشد.
 • امضاء ورقه تعهد سهم به این معنی است که اگر در آینده مفاد اساسنامه یا تصمیماتی که شرکت می‌گیرد باب میل سهامدار نباشد امکان خروج از شرکت برایش مقدور نیست.

تمدید مهلت پذیره نویسی

مهلت پذیره نویسی در اعلامیه پذیره‌نویسی درج می گردد و اگر هنوز مبلغ سرمایه شرکت در مهلت مقرر تعبیه نشده باشد این مهلت تنها برای یکبار قابل تمدید است

توجه شود که اگر بعد از مهلت تمدید شده تمام سرمایی شرکت توسط پذیره نویسان تعهد نشده باشد شرکت در این حالت قابل تاسیس نخواهد بود

اگر بعد از اتمام مهلت پذیره نویسی تمام سرمایه پذیره نویسی شده باشد موسسین می‌بایست مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند

اعضای مجمع عمومی موسس اعم است از :

 • موسسین
 • پذیره نویسان

وظایف مجمع عمومی موسس

 • بررسی گزارش موسسین در خصوص پذیره نویسی تمام سرمایه و تادیه مبالغ لازم (حتماً باید تمام سرمایه پذیره نویسی شده باشد)
 • مصوب نمودن اساسنامه
 • تصویب آورده غیر نقدی موسسین
 • تصویب امتیازات درخواستی موسسین
 • انتخاب اولین مدیران بازرسان و اولین روزنامه های کثیرالانتشار

شرکت بعد از اینکه مدیران و بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمودند تشکیل می‌شود

زمان تشکیل شرکت سهامی عام قبول کتبی مدیران و بازرسان است.

شرکت در این حالت تشکیل شده است اما هنوز به ثبت نرسیده

بعد از قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و بازرسان این شرکت هنوز در مرحله ثبت طرح اساسنامه بوده و مدیران می بایست اقدامات لازم را انجام دهند

مدیران موظف هستند بعد از قبول کتبی سمت نسبت به:

ثبت صورتجلسه مجمع عمومب موسس اقدام نمایند تا شخصیت حقوقی شرکت تشکیل گردد

مدت زمان تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

پروسه تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام از اولین قدم که موسسین اقدام به ارائه اظهارنامه طرح اساسنامه و طرح پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها می نمایند

تا زمانی که اقدام به ثبت صورتجلسه مجمع موسسین در اداره ثبت شرکتها و در واقع ثبت شرکت سهامی عام می نمایند می بایستی حداکثر شش ماه به اتمام برسد

اگر این مدت بیش از ۶ ماه به طول بیانجامد شرکت تشکیل نمی گردد

در این حالت هر ذی نفع و کسانی که نسبت به پذیره نویسی و واریز وجه به حساب شرکت در شرف تاسیس اقدام نمودند

می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها گواهی عدم ثبت شرکت خطاب به بانک اخذ نمایند

در این حالت بانک موظف به بازپرداخت پول اشخاص میشود.
موسسین در شرکت‌های سهامی عام نسبت به کلیه اقداماتی که برای تاسیس شرکت و ثبت شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص مقررات مربوط به

شرکت سهامی عام در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

اعمال تجاری ذاتی

بررسی اعمال تجاری ذاتی

بررسی اعمال تجاری ذاتی
بررسی اعمال تجاری ذاتی


اعمال تجاری ذاتی از قرار زیر است :

الف-خرید یا تحصیل هرگونه مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که در آن تصرف شده باشد یا نشده باشد.

ب-تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد.

 • تصدی به حمل و نقل
 • دریایی
 • هوایی
 • زمینی جاده ای
 • زمینی ریلی

همچنین در حمل و نقل اشخاص و اشیا تفاوتی ندارد.

اوصاف تصدی گری در قانون

باید بدانید که تصدی دارای دو وصف است:

یک- تکرار و استمرار

دو- انجام عمل در قالب تشکیلات بنگاه و یا دفتر اما اینکه این تشکیلات الزاماً شخصیت حقوقی داشته باشد، ملاک نیست.

نکته:حمل و نقل به تنهایی عمل تجاری محسوب نمی شود بلکه تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است.

اگر شخصی در ازای دریافت پول کالایی را از نقطه آب به نقطه به حمل کند عملی شخصی تجاری محسوب نمی شود

زیرا که حمل و نقل به تنهایی عمل تجاری نیست و تصدی گری حمل و نقل است که عمل تجاری محسوب می‌شود.

اگر شخصی یک بار به قصد فروش یک مال منقول را خریداری کند این عمل تجاری است، اما این شخص تاجر محسوب نمی‌شود

چرا که شغل معمول شخص نیست و محل کسب درآمدش نمی باشد اما این عمل چون ذاتاً تجاری است جزء دسته بندی اعمال تجاری محسوب می گردد.

دلال، حق العملکار، نماینده یا عامل

پ-دلالی، حق العمل کاری، عاملی، تصدی به تاسیساتی که برای انجام بعضی امور انجام می‌شود.

 • دلالی یعنی: واسطه گری جهت پیدا کردن طرف معامله.
 • حق العمل کاری یعنی: انجام معامله به نام خود و به حساب دیگری.
 • عاملی یا نمایندگی یعنی انجام معامله به نام و حساب دیگری.

نمایندگان کارخانه‌های خودروسازی نماینده یا عامل به حساب می‌آیند، چراکه به نام و حساب کارخانه خودروسازی با خریداران معامله می‌کنند.

ت-تاسیس و به راه انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

توجه داشته باشید که تاسیس کارخانه همان اداره یا مدیریت کارخانه نیست.

کارخانه جایی است که عرفاً از کارگاه بزرگتر بوده و از آنجا محصولات صنعتی خارج می شود.

اگر یک نفر بخواهد کارخانه‌ای تأسیس کند و به یک تیم یا شرکت بگوید شما برای من این کارخانه را راه اندازی کنید و خط تولید آن را تحویل دهید، عملی که این تیم یا شرکت انجام می‌دهد یک عمل تجاری است.

تاسیس و به کار انداختن کارخانه

تاسیس و به کار انداختن کارخانه یا:

۱- توسط خود شخص مالک انجام می شود.

۲- مالک به یک تیم و گروه صنعتی سفارش راه‌اندازی و تاسیس کارخانه را می دهد.

باید توجه شود که تاسیس و راه اندازی کارخانه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

مثلاً شرکت سایپا برای تولید خودروهایش کارخانه های اقماری تاسیس می‌کند، این کارخانه‌ها برای رفع حوائج شخصی شرکت سایپا است و عملیاتی که برای تاسیس و راه اندازی این کارخانه های اقماری انجام می‌دشود عملیات تجاری محسوب نمی‌شود.

چرا که صرفاً بابت رفع حوائج شخصی راه اندازی شده است.

ث-تصدی به عملیات حراجی

برخی اشخاص کالاهایی را که دارند در اختیار یک موسسه برگزاری حراجی می دهند این موسسه نسبت به برگزاری حراج اقدام و از خریداران دعوت می کند که با حضور خود نسبت به خرید محصولات عرضه شده اقدام نمایند.

پس از قیمت گذاری پایه، محصول مورد نظر به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود.

اقدام به برگزاری حراجی باید به صورت استمراری و با تکرار توسط یه بنگاه، دفتر یا تشکیلات برگزار گردد تا مصداق بارز عمل تجاری ذاتی باشد.

با این وصف متصدی حراج عملیات تجاری انجام می‌دهد.

ج- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

شخص یک فضایی دارد که برای نمایش و عرضه محصولات تولیدی و یا هنری افراد دیگر آن محل را در اختیار آنها قرار می‌دهد، تا با معرض نمایش قرار دادن آن محصولات به فروش برسند.

مالک و برگزار کننده این نمایشگاه عملیات تجاری انجام می دهد.

چ- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

عملیات صرافی یعنی: فروش پول به پول یا معاوضه پول به پول.

عملیات بانکی یعنی: کلیه عملیاتی که به موجب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانکها قرار دارد.

از قبیل:

افتتاح سپرده

گشایش اعتبارات اسنادی LC

صدور ضمانتنامه های بانکی

اعطای تسهیلات بانکی

ح- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر.

معاملات برواتی شامل اعمال زیر است:

صدور

ظهرنویسی

ضمانت

قبول

تنزیل

تنزیل برات یعنی: الف براتی دارد بر عهده ب که سررسید آن چهار ماه دیگر است.

اگر الف بخواهد قبل از سررسید تاریخ پولی بابت برات بگیرد می‌تواند تنزیل کند، یعنی الف می تواند به ج مراجعه کند و در ازای دریافت مبلغی کمتر از مبلغ واقعی برات پول نقد دریافت کند. این عمل تنزیل برات نامیده می‌شود.

باید بدانید که صدور و ظهرنویسی چک و سفته عمل تجاری نیست.

خ-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

هر نوع بیمه ای عمل تجاری محسوب می‌شود.

د- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی.

کشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آنها.

هر موضوعی که مربوط به کشتی است عمل تجاری می باشد.

هر کاری به جز سوار شدن به کشتی عمل تجاری است.

نکته: خرید و فروش کشتی که به عنوان مال منقول است، حتی اگر به قصد فروش یا اجاره نباشد باز هم عمل تجاری است. یعنی خرید یا تحصیل کشتی استثنایی است بر بند الف.

د-ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه

طبق ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به منظور ساخت خانه آپارتمان و یا مغازه تشکیل شده‌اند از انجام سایر اعمال بازرگانی ممنوع هستند.

قانونگذار تلویحاً ساخت خانه آپارتمان یا مغازه را عمل تجاری دانسته است.

باید بدانید که ساخت خانه آپارتمان یا مغازه توسط هر کسی اعم از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی انجام شود عمل تجاری می باشد اما شرکت ها نمی تواند سایر اعمال بازرگانی را انجام دهد اما اشخاص حقیقی می توانند عمل تجاری و بازرگانی دیگری نیز انجام دهند.

اعمال تجاری ذاتی

به عنوان جمع بندی باید بدانید که اعمال تجاری ذاتی موارد زیر می باشند:

 • خرید یا تحصیل هر گونه مال منقول که به قصد فروش یا اجاره باشد اعم از اینکه تصرفی در آن شده باشد یا نشده باشد.
 • هرگونه عملیات بیمه ای
 • تصدی به هر گونه حمل و نقل
 • دلالی، حق العمکاری، نمایندگی یا عاملی
 • تصدی به عملیات حراجی
 • تصدی به برگزاری هر قسم نمایشگاه عمومی
 • هر نوع عملیات صرافی و بانکی
 • انواع معاملات برواتی
 • ساخت و ساز آپارتمان خانه یا ملک
 • کشتی سازی و خرید و فروش کشتی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قانون تجارت

بررسی عنوان تاجر در حقوق تجارت به زبان ساده

تاجر در حقوق تجارت

برای دانستن مشخصات تاجر در حقوق تجارت ایران باید ابتدا در ابتدا بدانیم:

در تعریف حقوق تجارت دو ضابطه داریم:

الف-ضابطه موضوعی یا نوعی : موضوعات تجاری و اعمال تجاری را تعریف و می گویم فاعل اینها تاجر است.

ب- ضابطه شخصی : ابتدا شخص تاجر را معرفی می کنیم و بعد می گوییم اعمالی که این شخص انجام می‌دهد عمل تجاری است.

ضابطه منتخب در حقوق ایران ضابطه مختلط است با غلبه ضابطه موضوعی.

در ضابطه موضوعی اعمال و موضوعات تجاری را تعریف و مشخص می کنیم بعد می گوییم فاعل این اعمال تاجر است.

اما در ضابطه شخصی ابتدا شخص تاج را تعریف می کنیم کسی مثلاً کشس که دفاتر تجاری نگه میدارد؛ کسی که کارت بازرگانی دارد؛ کسی که در دفاتر ثبت نام کرده می‌شود تاجر و هر کاری که این شخص انجام می‌دهد عمل تجاری است.

در قانون تجارت هم از ضابطه شخصی و هم از ضابطه موضوعی یا نوعی تبعیت شده.

ماده یک قانون تجارت می گوید: تاجر کسی است که شغل معمولی او عمل تجاری باشد.

در این ماده به ضابطه موضوعی یا نوعی توجه شده است.

ماده دو قانون تجارت اذعان دارد که از ضابطه موضوعی یا نوعی تبعیت شده است.

همان گونه که مشخص است ماده دو قانون تجارت اعمال تجاری را در ده بند تعریف کرده است.

ماده سه می گوید: معاملاتی که تاجر انجام می دهد به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین یا هر دو نفر متعاملین تجاری محسوب می شود.

بررسی تاجر در مواد قانون تجارت

تحلیل مواد قانونی تعریف تاجر در حقوق تجارت

اگر بخواهیم ماده یک قانون تجارت را واو به واو بررسی کنیم باید بدانید که:

الف- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد که این شخص می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد.

ب- محل اصلی کسب درآمد شخص از اعمال تجاری باشد.

پس با توجه به موارد گفته شده اپر شخصی این دو خصوصیت را داشته باشد از نظر قانون تجارت، تاجر شناخته خواهد شد.

موارد ممنوعیت افراد از اشتغال به اعمال تجاری

این ممنوعیت به دو دسته تقسیم می شود:

الف- ممنوعیت مطلق: کسانی که مطلقاً از انجام هرگونه عمل تجاری منع شده‌اند؛ مانند قضات و سردفتران

ب- ممنوعیت نسبی: در پاره‌ای موارد قانونگذار برخی اشخاص را از انجام بعضی از اعمال تجاری منع نموده است؛ مانند کارمندان دولت از حق العمل عمل کاری در امور گمرکی ممنوع است. یعنی کارمندان دولت از اشتغال به الباقی اعمال تجاری ممنوعیتی ندارند.

باید بدانیم که اگر یکی از اشخاصی که ممنوعیت اشتغال به اعمال تجاری دارد، عمل تجاری انجام دهد که این عمل تجاری محل اصلی کسب درآمدش باشد این شخص تاجر محسوب می‌شود.

علی‌رغم اینکه این عمل تخلف است اما به دلیل اینکه محل اصلی کسب درآمد وی از انجام این عمل تجاری می باشد و به اصطلاح شغل معمولش عمل تجاری محسوب می شود پس این فرد تاجر است.

اشتغال به پاره‌ای از اعمال تجاری نیازمند اخذ مجوز است.

اعمال تجاری نیازمند اخذ مجوز

برخی اعمال تجاری نیازمند مجوز مانند:

 • دلالی
 • تصدی‌گری آژانس املاک
 • فعالیت کارگزاری بورس
 • جواز کسب خرید و فروش

اگر کسی که باید مجوز بگیرد مجوزهای قانونی را نداشته باشد و مبادرت به انجام عمل تجاری نماید این شخص تاجر محسوب می‌شود.

علی‌رغم اینکه انجام این عمل بدون مجوز تخلف است و ممکن از مرتکب جرم هم شده باشد اما:

در تعریف تاجر حرفی از داشتن مجوز به میان نیامده است.

موارد مورد اشاره در قانون برای تاجر شناختن فرد

این است که: اگر شغل معمولی اعمال تجاری باشد، شخص تاجر محسوب می‌شود

پس بنابراین نداشتن مجوز دلیل بر تاجر نبودن شخصی نیست.

اعمال تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

اعمال تجاری ذاتی که ذاتاً و صرف نظر از فاعلشان تجاری هستند

اعمال تجاری تبعی یا اعتباری به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها عمل تجاری محسوب می‌شود.

خرید یا تحصیل کردن هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه مورد تغییر و تصرفات قرار گرفته یا نه نگرفته باشد.


تحصیل کردن به دست آوردن مال با روشهای ارادی حقوقی معوض :

مثل معاوضه یا صلح کشاورزی صید شکار دامداری اعمال مادی هستند و در دسته بندی عمل تجاری جایی ندارند.

ارث بری و هبه نیز عمل تجاری محسوب نمی‌شوند.

هر نوع مال منقول خریدن سهام برای فروش مشمول ماده دو و عمل تجاری است.

خرید با قصد فروش یا اجاره باشد.

خرید باید مقید به قصد فروش یا اجاره باشد یعنی هر خریدی عمل تجاری نیست.

اجاره کردن مال منقول برای اجاره دادن آن عمل تجاری است و مشمول عبارت تحصیل می شود.

تحصیل منفعت برای اجاره دادن آن منفعت.

منافع مال منقول نیز منقول است.

استیجار مال منقول به قصد ایجار مال منقول عمل تجاری است.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود.

اگر در زمان خرید قصد فروش نداشته باشیم اما در نهایت مال را به فروش برسانیم عمل تجاری نیست.

خرید باید مقرون به قصد فروش یا قصد اجاره باشد.

خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول که به قصد اجاره و فروش باشد اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

نکته اگر تصرفات به حدی زیاد باشد که بیشترین مبلغ دریافتی از فروش یا اجاره به دلیل ایجاد تصرفات باشد این کار نوعی پیشه وری محسوب می شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی

شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی

نظریه مشورتی در خصوص شرایط انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال :

همان طور که مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۱۳۷۲، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است.

نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود

و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی

از شرکت‌های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت

متعلق به اتباع خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های اخیر الذکر، قانونی است؟

پاسخ:

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود

و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌گردد،

اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد،

ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی،

معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است.

علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون

راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است.

اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است.

همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس

ومصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و

مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

نظریه شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴ شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه

کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت دعاوی

مربوط به نقل و انتقال اراضی به شرکت های خارجی و موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل و شرکت های تجاری می باشد.

دعاوی شرکت های سهامی

دعوای ابطال سهام

دعوای ابطال سهام درصورتی پیش می آید ‌که در دعاوی شرکت‌ های سهامی برای صدور سهام، اعم از آنکه در بدو تأسیس و یا پس از افزایش سرمایه نسبت به صدور سهام اقدام نمایند، ملزم به رعایت شرایطی هستند و همچنین عدم رعایت تشریفات مقرر مربوط به صدور سهام مندرج در قانون تجارت به بطلان سهام منتهی خواهد شد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

شرایط اقامه دعوا

با توجه به تعریف دعوی بطلان سهام خواهان دعوی برای اخذ رأی در دعوا باید عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور سهام اثبات نماید. مواد ۲۶ الی ۳۲ لایحه جهت صدور سهام مقررات خاصی را پیش کرده است. رعایت نکردن هر یک از تشریفات مذکور به اعلام بطلان سهام صادرشده منتهی خواهد شد.
درواقع برای ابطال سهام منتشره ورقه سهم باید یکی از شرایط مندرج در مواد زیر را نداشته باشد تا خواهان بتواند دعوی را اثبات و رأی به نفعش صادر گردد.
نکات زیر باید در برگه سهام قید شود:
۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت‌شده و مقدار پرداخت‌شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.
۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
‌ماده ۲۷ – تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب‌سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
‌ماده ۲۸ – تا وقتی‌که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
‌ماده ۲۹ – در دعاوی شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
‌ماده ۳۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا
گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
‌ماده ۳۱ – در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
‌ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در دعاوی شرکت های سهامی در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
دادگاه صالح
دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که شرکت در حوزه قضایی آن اقامت داشته باشد.
طرفین دعوا
خواهان دعوی یا وکیل آن ابطال سهام شرکت تنها می تواند هر یک از سهامداران شرکت که برای ابطال سهام منتشره اقدام نماید. البته برای سهامدارانی که از ابتدای تاسیس شرکت صاحب سهم بوده اند با اشخاصی که بعداً با خرید و انتقال ، وارد سهامداران شده اند تفاوتی وجود ندارد. اما برای اشخاص ثالث نفعی در این دعوا وجود ندارد، و در نتیجه طرح این دعوا از طرف ایشان محل اشکال است.
خوانده در ایندعاوی شرکت‌ های سهامی است که جهت ابطال سهام آن از طرف خواهان طرح دعوا می گردد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد، بهتر است اداره ثبت شرکت‌هایی که شرکت در آن ثبت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

اثر حکم

در صورتی که دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد به ابطال سهام شرکت حکم صادر خواهد کرد و باید سهام شرکت ابطال شود. در این حالت باید طبق مواد آورده شده در سطور قبل، گواهی‌نامه موقت سهم صادر و به سهامداران داده شود.
تعيين خواسته
خواسته در این دعوی، باید ابطال سهام شرکت طرف دعوی با تعیین مبلغ اسمی سهام درنظر گرفته شود.
دلائل و منضمات مورد ارایه در طرح دعوی اساسنامه شرکت- ورقه تعهد سهم می باشد.

12