دسته‌بندی نشده

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده؛ قبل از صدور حکم قطعی محکومیت خوانده اموال متعلق به وی توسط خواهان توقیف می شود.

تامین خواسته یک درخواست فرعی و تبعی ناظر بر متفرعات دعوا است.

تامین خواسته در قالب قرار صادر می شود از انواع قرار تامینی است.

قرارهای تامینی نه در ماهیت دعوا هستند نه قاطع دعوا هستند.

موضوع صدور قرار تامین خواسته

موضوع یک قرار می تواند:

 • انجام یک عمل
 • خودداری از انجام یک عمل
 • مال: تامین خواسته در دعاوی که موضوع آن مال است قابل تصور است.

مال ممکن است عین معین باشد یااگر کلی است مزان آن معین باشد.

درخواست تامین خواسته در دعاوی مالی

 • عین معین
 • کلی که میزان آن معین است.

در مواردی که موضوع مال است اما قابل تعیین نیست و به نظر کارشناس موکول می شود نمیتوان درخواست تامین خواسته نمود.

مانند: خسارت – اجرت المثل- نفقه و …

شرایط طرح درخواست

شیوه های درخواست:

الف:  قبل از طرح دعوی اصلی: باید بر روی برگه های چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود هرچند که ماهیت آن یک درخواست است. در دادگاهی که دعوی اصلی صالح به رسیدگی است.

خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اصلی دعوی در ماهیت را مطرح نماید. در غیر اینصورت قرار به درخواست خوانده لغو می شود.

ب:  همراه با اصل دعوی: در همان دادخواستی که مربوط به اصل دعوا است تقاضایی مبنی بر تامین خواسته در دادخواست اصلی درج می کنیم.

ج: در جریان رسیدگی به اصل دعوی:لازم نیست درخواست در قالب دادخواست ارائه شود می توان به صورت یک درخواست کتبی یا شفاهی مطرح شود که تشریفات خاصی ندارد و باید در حالت درخواست شفاهی توسط قاضی در صورتمجلس درج و به امضای متقاضی برسد.

در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

ایداع و سپردن خسارت احتمالی: خسارت احتمالی وجهی است که از متقاضی گرفته می شود تا در صورت شکست وی در دعوای اصلی خساراتی که به واسطه این تامین خواسته به خوانده وارد شده از محل آن مبلغ جبران شود.

صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی است.

میزان خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی است و از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

مهلت متقاضی برای سپردن خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی ایت که موعد قضایی محسوب می شود.

مهلت خواهان برای سپردن خسارت احتمالی از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

خسارت احتمالی باید لزوماً نقد باشد ( پول باشد) ملک و خودرو و وثیقه، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …) نمیتواند باشد. وجه رایج در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی سپرده می شود.

موارد معافیت قاضی از سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته:
 • دعاوی مستند بر سند رسمی؛ دعاوی که مبنا و علت عمده صدور رای یک سند رسمی باشد.
 • دعوای مطالبه مهریه که به استناد عقد نامه رسمی مطرح می شود.
 • دعوای مطالبه وجه که در سند رسمی درج شده است.

درخواست تامین خواسته بابت مطالبه اجاره بهایی که مستند به اجاره نامه عادی و سند رسمی مالکیت است منوط به سپردن خسارت احتمالی است

چون اجاره بها در سند عادی اجاره بها درج می گردد.

 • اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: خواهان باید اثبات نماید خوانده در خصوص موضوع دعوا و خواسته تعدی و تفریط نموده و خواسه در معرض تضییع و تفریط است.
 • سند تجاری واخواست شده: برات، سفته و چک که واخواست شده و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده باشد.

قائم مقام پروتست، اعتراض نامه و واخواست نامه است ( رای وحدت رویه)

 •  متضرر از جرم برای جبران خسارت ناشی از جرم مطرح می نماید وتوسط  مرجع کیفری برای جبران خسارت ناشی از جرم صادر می نماید. (از آ.د.ک‌)
 •  به درخواست طلبکار وقتی که بدهکار برای فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش یا هرگونه نقل و انتقال اموال را داشته باشد صادر می شود. ( از قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر)
 •  در مدت تحریر ترکه صورت میگیرد. ( از قانون امور حسبی ماده ۲۲۱)
 • در خصوص قراردادهای تسهیلاتی بانکی ( از قانون بانکداری بدون ..)

فرآیند صدور و اجرای قرار تامین خواسته:

 • قرار تامین خواسته منوط به درخواست است.
 • قرار تامین خواسته هم در عاوی مالی هم در دعاوی غیر مالی قابل طرح است.

تامین خواسته در دعاوی غیر مالی مشروط بر این است که موضوع آن یک کلایی یا شی باشد که در حقوق مدنی بتوان آن را مال نامید.

دعوای استرداد فیلم و عکس و نامه از نظر حقوق مدنی مالیت محسوب می شوند.

اما از نظر قضایی و آ.د.م غیر مالی محسوب می شوند.

این درخواست از حیث هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی است.

در صورتی که  دارای ایراد شکلی باشد اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه قرار رد صادر می شود.

امکان درخواست صدور از هر یک از مراجع در حال رسیدگی به اصل دعوا مثل بدوی و تجدید نظر امکان پذیر است.

درخواست تامین خواسته در مرحله فرجام خواهی و از دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست.

اگر متقاضی در طرح  قواعد صلاحیت ذاتی و محلی را رعایت نکند در این حالت قرار عدم صلاحیت صادر نمی شود بلکه در چنین حالتی قرار رد صادر می شود.

قرار عدم صلاحیت تنها برای دعاوی قابل صدور است نه درخواست ها.

رسیدگی به درخواست تامین خواسته نیازی به تشکیا جلسه و حضور طرفین ندارد.

دادگاه بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نسبت به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری و در صورت اقتضا قرار صادر می نماید.

بعد از صدور قرار تامین خواسته علی الاصول بر اجرای آن مقدم است.

استثنائاتی که اجرای قرار تامین خواسته بر ابلاغ آن مقدم است:

اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در امر ابلاغ موجب تضرر خواهان گردد.

این قرار از جانب خوانده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض است.

اما متقاضی قدر به اعتراض نیست.

اعتراض به این قرار اثر تعلیقی ندارد به محض ابلاغ به خوانده قابل اجراست.

اعتراض در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا بررسی می شود.

قرار تامین خواسته یا قرار رد درخواست تامین خواسته قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نیست.

تنها قرار تامین خواسته قابل اعتراض است که در همان دادگاه صادر کننده در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوی بررسی می گردد.

عدم امکان طرح دعوی نسبت به طلب موجل به ۲ شرط:
 • طلب مستند به سند رسمی باشد
 • طلب در معرض تضییع و تفریط باشد.

نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

تنها این که متقاضی باید از زمان حال شدن طلب ظرف مدت ۱۰ روز طرح دعوی نماید. در غیر اینصورت قرار تامین خواسته به درخواست خوانده لغو می گردد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.