انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, کیفری

صدور چک بلا محل

صدور چک بلا محل

صدور چک بلا محل : چک طبق تعریف قانون تجارت نوشته ای است که در آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک شعبه حساب خود دارد به دیگری منتقل می نماید. صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک مورد نظر وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
با توجه به این مساله، چک نباید به صورتی صادر شود که قابل پرداخت نباشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردد. نبودن یا کم بودن وجه نقد در حساب صادرکننده، دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و مخدوش بودن چک به جهت عدم مطابقت امضا، خط‌خوردگی در متن آن و اختلاف در مندرجات آن، از جمله تخلفات مربوط به صدور چک می‌باشد.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.چک بلا محل در معنای خاص به معنی چکی می‌باشد که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد.
اما آنچه را که قانون چک را از چک بلامحل متمایز میکند اعم از بدون داشتن وجه کافی، مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن می‌باشد. شخص دارنده چک می‌تواند از سه شکل دعوی چک بلامحل را پیگیری نماید:

الف) دعوای حقوقی

ب) دعوی کیفری

ج) پیگیری از طریق اجرای ثبت

صدور چک بلا محل

صدور چک بلا محل

شناسایی دارنده چک بلامحل

در مورد چک بلامحل قانونگذار به دارنده چک این حق را داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده چک، به شکایت کیفری متوسل شود. به عبارت دیگر، قانونگذار حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده باشد، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری داشته باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل کرده و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد با ذکر مشخصات کامل در پشت برگه چک در بخش توضیحات این کار انجام شدنی و منع قانونی ندارد.
در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف می‌شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی می‌باشد که اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است.

 

مجازات چک بی‌محل .

طبق قانون مجازات کیفری ایران هرگونه صدور چک در صورت نبودن مبلغ کافی در حساب در زمان تعیین شده در چک جرم و با فرد خاطی برخورد خواهد شد. برخی از مجازات‌های چک بلا محل به شرح زیر می‌باشد.

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون  ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، بر اساس مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها با آن برخورد خواهد شد.

تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

 

نوشته های مشابه