امور حسبی

صدور حکم رشد در قالب دادخواست حقوقی

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع

مفادی که در دادخواست صدور حکم رشد نوشته می شود

در دادخواست صدور حکم رشد باید نام خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: ……

و نام خوانده که علاوه برمدعی العموم (دادستان) باید نام و مشخصات ولی یا قیم نیز آورده شود.

در صورت وجود وکیل مشخصات وکیل امور حسبی خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: …

در بخش تعیین خواسته و بهای آن باید تقاضای صدور حکم رشد نوشته شود.

همچنین در قسمت دلایل و منضمات دادخواست:

  1. تصویر مصدق شناسنامه خواهان
  2. تصویر مصدق گواهی پزشکی قانونی

شرح خواسته صدور حکم رشد می تواند شبیه به متن زیر باشد

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … فرزند … به شماره شناسنامه … کد ملی … بموجب مدارک تقدیمی و با توجه به سن حقیقی خود که در تاریخ … به دنیا آمده ام مطالب ذیل را جهت استحضار به اطلاع آن مقام قضایی می رسانم:

بنابر شرایط موجود، سن اینجانب بیش از ١۵ سال تمام قمری است (در صورتی که خواهان مذکر باشد)و (در صورتی که خواهان مونث باشد در این قسمت باید نوشته شود با توجه به اینکه سن اینجانب ۹ سال تمام قمری و یابیشتر از آن است)و بنده از تمام جهات اعم از عقلی و جسمی به میزان رشد کافی رسیده ام و بنابراین یقین دارم که شخصا می توانم به اداره امور و اموال خود در تمامی زمینه های مالی یا غیرمالی بپردازم که این موضوع مورد گواهی پزشکان سازمان پزشکی قانونی طی گواهینامه شماره…. مورخ …. رسیده که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد.

با توجه به مراتب معنونه و مدارک تقدیمی و با استناد مفاد قانونی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم رشد، مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

مستندات قانونی دادخواست صدور حکم رشد

نشست قضائی استان قم/ شهر قم ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی، به طرفیت ولی، یا مدعی‌العموم یا بدون حضور ولی، به طرفیت قیم یا مدعی‌العموم)؟

نظر هیئت عالی
“اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده ۶۶ قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند.

بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند علاوه ‌بر این ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی‌ علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا می‌شود و تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعی‌العموم را مکلف کرده قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه را به ‌عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور، ولی یا وصی داشته باشد به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند؛ لکن زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیاناً اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعی‌العموم و ولی باشد.”

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به شماره : ۷/۹۷/۳۳۷۸ در پرونده شماره: ۹۷-۱۱-۳۳۷۸ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

با عنایت به اینکه حکم اثبات رشد نوعی رفع حجر است، با توجه به بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رزرو وقت مشاوره
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری می باشد.

نوشته های مشابه