اراضی و املاک, دیوان عدالت اداری, شهرداری, قوانین

امکان شکایت همسایه ملک مجاوربه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

شکایت همسایه مجاور

شکایت همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۲/۹۲
شماره دادنامه: ۱۱۵

موضوع رأی:

شکایت همسایه مجاور ملک مجاور کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی همسایه ملک مجاور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به

دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری با این استدلال که

شخص ثالث معترض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرونده ذی نفع نیست،

شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است

و در مورد مشابه، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است.

نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

رزرو وقت مشاوره

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۶۷۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت

شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

به موجب دادنامه شماره ۲۰۵- ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرضا قلعه نوی به طرفیت شهرداری سبزوار به خواسته ابطال

رأی شماره ۲۲۴- ۳۱/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و

مدارک ابرازی رأی کمیسیون طبق اختیارات و قوانین مربوط صادر شده مغایرتی با قوانین ندارد

و اما اصل دعوا وارد نیست زیرا شاکی در ملک مجاور حقی ندارد و ذی نفع نیز نیست،

در زمین خود ساختمانی بر فرض برخلاف مندرجات پرونده احداث کرد شاکی در آن حقوق مالکانه یا شریک

و یا ذی نفع نیست تا مدعی تخریب ملک دیگران شود، النهایه از بنای احداثی همجوار متضرر شده

و متضرر شدن و ذی حق و ذی نفع بودن او مقوله است. ادعای ذی حق بودن در صلاحیت رسیدگی دیوان است،

لیکن متضرر بودن همسایه مجاور خارج از صلاحیت دیوان است و لذا شکایت وارد نیست

به استناد مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری و به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۲۴۰ با موضوع دادخواست خانمها فریبا ناوی، طاهره بژگی،

اعظم داورزنی و آقای غلامحسین سپهری به طرفیت شهرداری سبزوار و به خواسته اعتراض به

رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۱- ۱۴/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده شکات مالکان ملک مجاور خانم زهرا ارباشی هستند که کمیسیون تجدیدنظر

ماده ۱۰۰ شهرداری سبزوار طی رأی شماره ۲۸۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ تخلف ساختمانی خانم ارباشی در قسمت

پیشروی طولی و سطح اشغال بیش از ۶۰% ملک علی رغم شکایت همسایگان با اخذ جریمه حکم به

ابقای بنای احداثی صادر کرده است که نماینده شهرداری در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ اعلام کرده است

که تقاضای شهرداری از کمیسیون تخریب بنا با توجه به اعتراض همسایگان بوده که مورد نظر کمیسیون

قرار نگرفته است شعبه با عنایت به این که احداث بنا توسط خانم زهرا ارباشی در مازاد سطح اشغال ملک

برخلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسایگان و مجاوران ملک وی شده است فلذا ذی نفع بودن آنان محرز است

و از آنجا که احداث بنا در مازاد ۶۰% زمین و پیشروی طولی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی است و

به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و موجب به هم خوردن بافت شهری شده است که به مجاوران ملک نیز

ضرر وارد می کند کمیسیون تجدیدنظر بدون اخذ رضایت همسایگان حق صدور رأی اخذ بر جریمه را نداشته

لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره بیان شده،

موضوع جهت رسیدگی مجدد بـه کمیسیون همعرض تجدیدنظر ارجـاع می شود.

بـدیهی است کمیسیون همعرض در این مرحله در اجرای مواد ۱۴، ۳۵ و ۳۶ از قانون دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از رأی دیوان است. رأی دیوان قطعی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

اولاً

از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است

و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً

نظر به این که مطابق آراء شماره ۸۳۲- ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی

کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت

به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نوشته های مشابه