اجرای احکام, اراضی و املاک, نمونه رای

روابط موجر و مستاجر

نمونه رای صادره درخصوص روابط موجر و مستاجر

عدم عودت ودیعه پرداختی مستأجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستأجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت‌المثل اضافی برای این مدت را ندارد.

رای بدوی
در خصوص دادخـواسـت خواهان ن.ر. با وکالت م.ر. به طرفیت خوانده پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۰/۴/۹۰ لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه با امعان نظر و بـررسی جمـیع اوراق و محتویات پرونده و توجه به تصویر مصدق سند مالکیت مذکور و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت به شماره ۹۰۰۲۲۵۷ این دادگاه شده و توجهاً به تصرفات خوانده در ملک مذکور حسب اقرار به تصرف در دادگاه در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به‌واسطه وجود قرارداد اجاره و با عنایت به نظریه کارشناس محترم ثبت به شماره ۹۰۰۳۲۴۲-۹/۱۲/۹۰ این دادگاه شده ولیکن با اوضاع و احـوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت دارد و نظـر به ایـنـکه خـوانده در قبال ادعای خواهان دلیلی بر مابه ازاء تصرفات خود ارائه ننموده و نظریه کارشناس محترم نیز مصون از تعرض باقی مانده است لـذا دادگـاه دعـوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال مطابق نظـریـه کـارشـناس رسـمی‌دادگـسـتری بابت اجرت‌المثل ایام تصرف و پـرداخـت هـزینه دادرسـی و نیز پـرداخت حق‌الوکاله مطابق تعـرفـه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خلع ید، نظربه اینکه خوانده ملک مذکور را از مالک وقت بنام الف.ج. با وکالت خانم ص. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ قبل از مالکیت خواهان (۱۷/۶/۸۹) به اجاره در تصرف داشته منطبق با شرایط و ارکان خلع ید که به نحو عدوان و بدون اذن باشد ندانسته و حکم به رد دعوی خلع ید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی خلع ید از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی مفروز از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران حکم به رد دعوی و در مورد دعوی اجرت‌المثل حکم به محکومیت خانم ق. به پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر طبق نظر کارشناس در حق آقای ر. صادر شده است با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود حسب قرارداد عادی مورخ ۶/۳/۸۹ خانم پ.ق. آپارتمان موضوع دعوی را با پرداخت مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و پرداخت ماهیانه ۵۰٫۰۰۰ ریال از مالک وقت اجاره نموده است و به قرارداد فوق نیز خدشه‌ای که اعتبار آن را مخدوش نماید وارد نشده است لذا از آنجایی که حسب ماده ۴۹۸ قانون مدنی اجاره مذکور پس از انتقال عین مستأجره به آقای ن.ر. همچنان به قوت خود باقی بوده است و به استناد تبصره ۲۵ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در صورت انتقال عین از ید موجر ایادی منتقل‌الیه قائم مقام قانونی مالک قبل می‌باشند لهذا نظر به اینکه مسئولیت پرداخت ودیعه مذکور در اجرای ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بر عهده مالک می‌باشد و تا مبلغ فوق پرداخت نگردد موضوع مشمول ماده ۵۰۱ قانون مدنی می‌باشد نه ماده ۴۹۴ آن قانون بنابراین با توجه به استدلالات مذکور به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه معترضٌ‌عنه که حکایت از محکومیت خانم پ.ق. به پرداخت اجرت‌المثل دارد نقض و در خصوص دعوی فوق حکم به بطلان آن صادرواعلام می‌گردد.ضمناًبارد تجدیدنظر خواهی آقای ن.ر. در باب دعوی خلع ید مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “روابط موجر و مستاجر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.