دیوان عدالت اداری, شهرداری

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رای به تخریب بنا

تخریب

رأي ۶۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تخریب و جریمه: شماره هـ/۸۳/۷۵۹ ۱۳۸۷/۴/۹


تاريخ: ۱۳۸۷/۲/۸ شماره دادنامه: ۶۸ کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي پ: شهردار کرج


موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.

مقدمه ( تخریب ):

الف ـ

شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شکايت آقاي حسين مشايخ به طرفيت،

شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱

مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه شاکي سند مالکيت ندارد و مبايعه‌نامه عادي

۵۳۲۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۱/۳۱ مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار نگرفته است. چون رأي فوق‌الاشعار به طرفيت آقاي

علي مهدوي صادر گرديده و شاکي سمت قانوني براي تسليم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم مي‎باشد،

بنابراين به علت عدم احراز سمت قانوني شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و قرار رد شکايت شاکي صادر

مي‎گردد.

آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری: تخریب بنا و دریافت جریمه

ب ـ

شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شکايت آقاي فرزاد رضائي‌فر

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه

شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ چنين رأي صادر نموده است، رأي مذکور عليه آقاي علي مهدوي صادر گرديده

است و شاکي با ارائه مبايعه‌نامه عادي مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۳ معترض گرديده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد

عادي هم بدون تاييد و تنفيذ مراجع قانوني معتبر نمي‎باشد. بنابراين شکايت در حال حاضر قابل استماع نيست و

استناداً به رأي وحدت رويه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت

شاکي صادر مي‎گردد.

ج ـ

۱ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شکايت آقاي مصطفي کاشی

به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رأي مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ به شرح دادنامه

شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه در پرونده شهرداري ادعاي ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالي که شهرداري

سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زماني فيمابين اين در زمان بسيار طولاني بوده و جهت احراز

قدمت بنا و سال ساخت نياز به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري که موثر در تصميم‌گيري بوده مي‎باشد.

ولي هر دو کميسيون به اين موضوع توجه ننموده و با استعلام از:

شرکتهاي آب و برق در مورد اولين نصب کنتور مي‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظريه کارشناس

پي برد ولي اين استعلام نيز صورت نگرفته عليهذا اعتراض شاکي وارد است و حکم به نقض رأي مورخ

۱۳۷۷/۵/۲۴ کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري و رسيدگي مجدد در کميسيون تجديدنظر هم عرض صادر و

اعلام مي‎گردد.

ج ـ

۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضاي تجديدنظر

شهرداري کرج نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره

۴۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ چنين رأي صادر نموده است،

متن رای صادره:

با عنايت به اينکه رأي معترض‎عنه صادره از کميسيون ماده صد به طرفيت آقاي علي مهدوي و غيره

صادر گرديده از آنجا که اطراف دعوي و افراد ذينفع در آراء صادره توسط کميسيون ماده صد بايد با ذکر

نام و نام خانوادگي مشخص و معين باشد رأي مذکور از اين جهت که با ذکر کلمه غيره در اين باب بسنده نموده

داراي ابهام مي‎باشد و نيز رأي معترض‎عنه متضمن اين است که ساختمان موضوع پرونده مغاير با اصول شهرسازي

است، ليکن شهرداري کرج در لايحه تجديدنظرخواهي پلاک موضوع پرونده مانحن فيه را فاقد استحکام نيز اعلام

نموده است:

از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً مي‎بايست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به يکي از جهات سه گانه

تبصره يک ماده صد با بررسي جامع (اخذ نظريه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسيدگي همه جانبه احراز

گردد که در رأي مذکور اين امر رعايت نشده است که به جهات مذکور رأي معترض‎عنه مخدوش به نظر مي‎رسد،

عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي که متضمن حکم به ورود شکايت و نقض رأي

معترض‎ عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به کميسيون همعرض از حيث عدم توجه به مراتب مذکور مي‎باشد،

تاييد مي‎گردد.

دـ

شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱

موضوع شکايت آقاي علي عرب‌زاده و فريبا نبات‌علي‌پور به طرفيت، شهرداري منطقه ۵ کرج

: ابطال آراء صادره از کميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد ( تخریب ) به شرح دادنامه شماره ۷۴۴ ـ ۷۴۵

مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانوني ثبت اسناد و املاک و بند (الف)

ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ

فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎ البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام

مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نماید

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه
رزرو وقت مشاوره

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با بهره ګیری از دانش و تخصص وکلای برجسته و با تجربه کانون وکلای دادګستری با مدیریت آقای دکتر سیدامیرحسین بحرینی آماده ارايه مشاوره و قبول وکالت کلیه دعاوی و انجام تخصصی امور حقوقی و داوری و رسیدگی تخصصی به اعتراضات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و آرای صادره از این کمیسیون مبنی بر پرداخت چریمه و یا تخریب بنا می باشد.

نوشته های مشابه