شرکتهای تجاری

دعوای ابطال سهام

دعاوی شرکت های سهامی

دعوای ابطال سهام درصورتی پیش می آید ‌که در دعاوی شرکت‌ های سهامی برای صدور سهام، اعم از آنکه در بدو تأسیس و یا پس از افزایش سرمایه نسبت به صدور سهام اقدام نمایند، ملزم به رعایت شرایطی هستند و همچنین عدم رعایت تشریفات مقرر مربوط به صدور سهام مندرج در قانون تجارت به بطلان سهام منتهی خواهد شد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

شرایط اقامه دعوا

با توجه به تعریف دعوی بطلان سهام خواهان دعوی برای اخذ رأی در دعوا باید عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور سهام اثبات نماید. مواد ۲۶ الی ۳۲ لایحه جهت صدور سهام مقررات خاصی را پیش کرده است. رعایت نکردن هر یک از تشریفات مذکور به اعلام بطلان سهام صادرشده منتهی خواهد شد.
درواقع برای ابطال سهام منتشره ورقه سهم باید یکی از شرایط مندرج در مواد زیر را نداشته باشد تا خواهان بتواند دعوی را اثبات و رأی به نفعش صادر گردد.
نکات زیر باید در برگه سهام قید شود:
۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت‌شده و مقدار پرداخت‌شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.
۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
‌ماده ۲۷ – تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب‌سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
‌ماده ۲۸ – تا وقتی‌که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
‌ماده ۲۹ – در دعاوی شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
‌ماده ۳۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت‌نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا
گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
‌ماده ۳۱ – در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
‌ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در دعاوی شرکت های سهامی در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
دادگاه صالح
دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که شرکت در حوزه قضایی آن اقامت داشته باشد.
طرفین دعوا
خواهان دعوی یا وکیل آن ابطال سهام شرکت تنها می تواند هر یک از سهامداران شرکت که برای ابطال سهام منتشره اقدام نماید. البته برای سهامدارانی که از ابتدای تاسیس شرکت صاحب سهم بوده اند با اشخاصی که بعداً با خرید و انتقال ، وارد سهامداران شده اند تفاوتی وجود ندارد. اما برای اشخاص ثالث نفعی در این دعوا وجود ندارد، و در نتیجه طرح این دعوا از طرف ایشان محل اشکال است.
خوانده در ایندعاوی شرکت‌ های سهامی است که جهت ابطال سهام آن از طرف خواهان طرح دعوا می گردد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد، بهتر است اداره ثبت شرکت‌هایی که شرکت در آن ثبت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرد.

دعاوی شرکت‌های سهامی

دعاوی شرکت‌های سهامی

اثر حکم

در صورتی که دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد به ابطال سهام شرکت حکم صادر خواهد کرد و باید سهام شرکت ابطال شود. در این حالت باید طبق مواد آورده شده در سطور قبل، گواهی‌نامه موقت سهم صادر و به سهامداران داده شود.
تعيين خواسته
خواسته در این دعوی، باید ابطال سهام شرکت طرف دعوی با تعیین مبلغ اسمی سهام درنظر گرفته شود.
دلائل و منضمات مورد ارایه در طرح دعوی اساسنامه شرکت- ورقه تعهد سهم می باشد.

نوشته های مشابه