شرکتهای تجاری

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی به مجموعه رفتار و عملکردهای واحدهای صنفی گفته می شود که به نوعی نقص کننده قوانین و مقررات نظام صنفی می باشد. وجود قانون و مقررات در هر بخش می تواند در سلامت آن مجموعه و در نهایت سلامت کل جامعه و کشور نقش داشته باشد؛ در این راستا، برای واحدهای صنفی و بخش های مرتبط با این مجموعه نیز قوانینی تحت عنوان “قوانین نظام صنفی کشور” تدوین و تصویب شده است تا چارچوبی برای سازمان ها و واحدهای صنفی باشد. ما در این مقاله برای شما شرح خواهیم داد که جرایم نظام صنفی کدامند و از سوی قانون چه مجازاتی برای متخلفان این حوزه در نظر گرفته شده است.

جرایم نظام صنفی

جرایم نظام صنفی

انواع جرایم نظام صنفی و مجازات تعیین شده برای آن جرایم

در قانون نظام صنفی کشور، فصلی تحت عنوان تخلفات و جرایم وجود دارد که به صورت مفصل به جرایم نظام صنفی کشور پرداخته است. در این فصل، انواع جرایم نظام صنفی و مجازات تعیین شده برای هر جرم، در قالب موارد زیر دسته بندی شده است:

  • گران فروشی: پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت به خریدار در تذکر اول، نصب اعلامیه گرانفروشی بر روی مغازه یا واحد صنفی و بستن آن به مدت ده روز پس از سه بار تذکر و نهایتاً نصب اعلامیه مبنی بر گران فروشی بر مغازه و بستن آن به مدت سه ماه در تذکر چهارم
  • کم فروشی: همانند مجازات ذکر شده در حالت گران فروشی
  • تقلب: در تذکر اول جریمه نقدی به اندازه چهار برابر مابه التفاوت ارزش اصلی کالا و ارزش کالای فروخته شده و جبران خسارت خریدار، تذکر دوم جریمه به اندازه هشت برابر و در تذکر سوم جریمه به اندازه دوازده برابر مقدار مابه التفاوت
  • احتکار: در تذکر اول پرداخت جریمه به انداره ۵۰ درصد کالاهای احتکار شده، تذکر دوم پرداخت جریمه به اندازه دو برابر کالاهای احتکار شده و در تذکر سوم پرداخت جریمه به اندازه پنج برابر کالاهای احتکار شده همراه با نصب اعلامیه با عنوان متخلف صنفی
  • عدم اجرای ضوابط مربوط به قیمت گذاری و توزیع: پرداخت جریمه نقدی به اندازه نصف قیمت رسمی کالا در تذکر اول، دو برابر قیمت کالا در تذکر دوم و چهار برابر قیمت کالا در تذکر سوم
  • فروش اجباری: پس گرفتن کالای فروخته شده و پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت کالای فروخته شده
  • عدم درج قیمت: جریمه نقدی به ازای هر بار مشاهده
  • عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عدم صدور صورت حساب و عدم رعایت ماده ۱۶، تبصره چهار ماده ۱۷، بندهای ک و م ماده ۳۷ و همچنین دستور العمل های بهداشتی ماده ۱۷ موارد دیگری از جرایم واحدهای صنفی می باشند که برای دریافت جزییات بیشتر این موارد می توانید به فصل هشتم قانون نظام اصناف مراجعه کنید.
جرایم نظام صنفی

جرم های نظام صنفی

جمع بندی

واحد صنفی به واحدهای اقتصادی گفته می شود که دارای پروانه کسب مربوط به حرفه خود بوده و در یک محل ثابت یا سیار مشغول به فعالیت هستند. این واحدهای صنفی موظف هستند که طبق قوانین نظام صنفی عمل کنند، در غیر این صورت از سوی قانون متخلف شناخته می شوند و طبق مجازات تعیین شده در جرایم نظام صنفی موظف به پرداخت جریمه خواهند بود؛ لازم به ذکر است که در صورت تداوم در تخلف، از سوی قانون برای بستن واحد صنفی آن ها اقدام خواهد شد.

نوشته های مشابه