کیفری

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی از سال ۱۳۷۴به منظور حفظ باغات و زمین ‌های زراعی برای بهره برداری‌ های مناسب اقتصادی و زیست محیطی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و اصلاح شد، که طی این قانون تجاوز شهر و شهرک‌ها به این زمین‌ها را ممنوع کرد. در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

مصوبه سال ۱۳۷۴ و همچنین اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا:

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الجرا مي باشد.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها به طور کلی نقص عمدی و یا سهوی هر یک از مفاد این قانون در مورد به کارگیری اراضی و باغ ها می باشد که شامل موارد زیر می باشد

  • هرگونه خروج از محدوده، حریم شهر و تجاوز به زمین های زراعی و باغات به منظور شهرک سازی طبق قانون مصوبه سال ۱۳۸۵شامل جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.
  • اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴ ) الحاقی که در حکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می شود و هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز و جرم محسوب می شود.
  • هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

سازمان های مسئول در مورد جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

در صورت نقص هر یک از قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی و باغ ها طبق ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر مراجع ذی‌ربط، موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی بعمل آورند.

جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی

حفظ کاربری اراضی زراعی

مجازات جرایم حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغ ها

بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر تخریب کامل بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

نوشته های مشابه