کیفری

تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

یكی از شرایط لازم برای تحقق جرم تمرد نسبت به مامور دولت، بایستی مامور در حال انجام وظیفه باشد .ماموران دولت چنانچه در محدوده وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان قانونی بوده و هرگونه حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود و اگر خارج از صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان غیر قانونی است. در قوانین كیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی مامورین دولت، ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلكه در برخی اوقات با توجه به شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده و به عبارت دیگر منجر به محکومیت قضایی آنان می شود. در مورد مقاومت در برابر ماموران دولتی اختلاف عقیده بسیار بوده، برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی و به طور مطلق مجاز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند كه هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را انتخاب می کنند. قانون قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم می باشد. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت، صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت كنند، باید به آنان این اطمینان داده شود كه به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجرم شناخته شده و طبق قوانین مجازات خواهند شد.

تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

مصادیق تمرد نسبت به مامورین دولت:

طبق قوانین حقوقی ایران و همچنین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، هرگونه حمله یا مقاومت نسبت به مامورین دولت، ، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است. شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور كلی در مورد وظایفی كه توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه حالت وجود دارد که نقض هر کدام تمرد نسبت به مامورین دولت محسوب می شود:

  1. حالت اول: مامور دولت در حالت عادی و بدون آن كه در حال انجام وظیفه باشد مرتكب اعمالی شود كه جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد.
  2. حالت دوم: مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
  3. حالت سوم : مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است.
تمرد نسبت به مامور دولت

تمرد نسبت به مامور دولت

مجازات تمرد نسبت به مامورین دولت:

طبق ماده ۶۰۷ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است :

۱ – هرگاه افراد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد ، حبس از شش ماه تا دو سال

۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از یک تا سه سال

۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال

نوشته های مشابه