دسته‌بندی نشده

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

دعوای مالی: هدف دستیابی به پول یا مال است و نتیجه آن تاثیر مستقیم در میزان دارایی دارد.

دعوای غیرمالی ذاتی: هدف دستیابی به مال نیست و تاثیر مستقیم در میزان دارایی ندارد، البته می‌تواند به طور غیر مستقیم در دارایی موثر باشد. مانند اثبات نکاح ، اثبات نسب

دعوای غیر مالی اعتباری: در اصل مالی است اما قانونگذار به اعتباری آن را غیرمالی تلقی کرده این نوع دعاوی ذاتاً مالی هستند اما بنا به مصالحی غیرمالی تلقی می شوند.

انواع دعاوی غیر مالی اعتباری:

آثار تعیین خواسته و آثار تعیین بهای خواسته:

 • تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
 • الزام دادگاه به اتخاذ تصمیم در تمام خواسته
 • در برخی موارد موجب تعیین مرجع صالح می‌شود
 • تعیین کننده نوع دعوا از حیث مالی غیرمالی ذاتی غیر مالی اعتباری
آثار تعیین بهای خواسته انواع دعاوی
 •  هزینه دادرسی
 •  قابلیت تجدید نظرخواهی
 •  تعیین مرجع صالح

تکته: اگر اعتراض به بهای خواسته موثر در قابلیت تجدید نظر خواهی و تعیین مرجع صالح باشد این اعتراض وارد خواهد بود.

شیوه تعیین بهای خواسته

مواردی که خود قانونگذار بهای خواسته را معین کرده است

دعوا یا خواسته مالی یا پولی باشد اعم از وجه رایج یا غیر رایج

اگر خواسته راجع به منافع و حقوق باشد

مطالبه وجه در مواعد معین حاصل جمع تمام اقساط و منافع

اگر مطالبه وجه در مدت غیر محدود و مادام العمر باشد جمع اقساط ۱۰ سال

تکته:اگر تقویم خواسته موقتاً قابل تعیین نباشد علی الحساب صد و پنجاه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود

مواردی که خود خواهان باید بهای خواسته را معین کند

دعاوی مالی غیر پولی

در قانون شورای حل اختلاف باید بهای واقعی خواسته اعلام شود و آنچه که خواهان اعلام می‌کند باید بهای واقعی خواسته باشد.

در دعاوی غیر منقول هم بهای خواسته داریم اما با این تفاوت که بهای خواسته آن دو مورد است در تمام مواردی که بهای خواسته باید تعیین شود

یک بهای خواسته داریم اما در دعاوی راجع به اموال غیر منقول یک بها را خواهان اعلام می کند و یک بها قیمت منطقه‌ای است.

بهای خواسته اعلامی از سوی خواهان که در قابلیت تجدید نظر خواهی یا عدم آن موثر است.

بهای خواسته مطابق با قیمت منطقه ای املاک در هزینه دادرسی ملاک است.

در حکم دادگاه اگر بنا بر محکومیت خوانده باشد محکوم به، خواسته دعوا خواهد بود نه بهای خواسته.

اعتراض به بهای خواسته

 • خوانده با جمع تمام شرایط زیر حق اعتراض به بهای خواسته را دارد
 • اعتراض فقط است از سوی خوانده قابل پذیرش است.
 • اعتراض تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
 • خوانده علاوه بر اعتراض بهای مورد نظر خویش را نیز اعلام نماید.
 • اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد از حیث تجدیدنظرخواهی از حیث تعیین مرجع صالح

اگردر دعاوی غیرمنقول اعتراض خوانده فقط در هزینه دادرسی موثر باشد وارد نیست

چرا که ملاک هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول قیمت منطقه ای املاک است نه ادعای خوانده.

تفاوت تعیین بهای خواسته در دادگاه و شورای حل اختلاف

در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین بهای خواسته‌، خواهان حتی در غیرمنقول ها از حیث تجدیدنظر اختیار دارد .

ولی در شورای حل اختلاف اختیاری نیست و می بایست بهای واقعی خواسته اعلام شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی در بهای اعلامی خواسته خواهان حق دخالت ندارد

ولی در شورای حل اختلاف قاضی می‌تواند در بهای اعلامی خواهان تردید نماید.

ویژگیهای آیین دادرسی مدنی

الف- شکلی بودن در مقابل ماهوی بودن یعنی تعیینی که در قانون ماهوی قرار گرفته توسط قوانین شکلی تضمین می‌شود.

ب- آمره بودن، قوانین آیین دادرسی مدنی علی الاصول آمره هستند و توافق خلاف آن بی اثر است،

مگر در صلاحیت محلی که در برخی موارد علی الاصول آمره نیستند.

امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی که طرفین توافق بر اسقاط حق تجدید نظر و فرجام می‌کنند.

برخی مباحث داوری

پ-عطف، به ماسبق شدن و اثر فوری داشتن

انواع مقررات آیین دادرسی مدنی

۱_مقررات ناظر بر سازمان قضاوتی مقررات اداری

 • شکلی
 • آمره
 • عطف به ماسبق می شوند

حتی اگر یک روز مانده به اتمام رسیدگی دادگاه مگر در قانون خلاف آن تصریح شود.

۲-مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی

 • شکلی است
 • آمره است
 • عطف، به ماسبق می‌شود مگر در قانون خلاف آن تصریح گردد.

۳-مقررات ناظر بر صلاحیت محلی

 • شکلی است
 • علی الاصول تکمیلی است مگر در برخی موارد که آمره است. مانند:
  صلاحیت دعاوی غیر منقول
  صلاحیت دعاوی راجع به ترکه متوفی قبل از تقسیم ترکه
  دعاوی راجع به ورشکستگی
 • علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شود مگر قانون بگوید.

توافق برخلاف صلاحیت محلی قبل یا بعد از حدوث اختلاف میسر است و رعایت آن برای مرجع صالح الزامی است

اما اگر بعد از طرح دعوا توافق شود الزامی برای دادگاه وجود ندارد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.