کیفری

تعریف جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

جرایم پزشکی به دسته ای از جرائم مربوط به پزشکان و پیرا پزشکان گفته می شود که توسط قوه قضاییه بررسی و پیگیری می شوند و حکم نهایی آن را قاضی دادگاه صادر می کند. در کنار خبرهای مرتبط با پیشرفت های پزشکی و نوآوری های جدید، اخبار مربوط با تخلفات و جرایم پزشکی هم از آن گونه مطالبی هستند که همیشه مورد استقبال افکار عمومی بوده است. جرایم پزشکی توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و می توان  قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط قانونی اشاره کرد. مرجع تعیین جرم و تعيين مجازات بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري می باشد که البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي می باشد.

جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

مصادیق جرایم پزشکی:

مطابق ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص خساراتی که ممکن است از عدم توانایی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود و به مفهوم این نیست که مسئولیت کیفری پزشک منتفی می شود. به مانند این است که اگر پزشکی قبل از عمل و یا هر معالجه ای از بیمار امضاء برائت گیرد ولی احتیاط لازم را بکار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، وی مسئولیت کیفری دارد و اعمال وی قابل تعقیب کیفری می باشد .

  • افشاء اسرا بیمار توسط پزشک جرم محسوب شده و مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد خواهد شد
  • صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، جرم کیفری است که این امر شامل همه مسولان و صاحبان تخصص می شود
  • جنایت در عمل جراحی مانند اینکه پزشکی در حین جراحی کلیه، یا اندام های دیگر را بدون دلیل از بدن بیمار را بیرون آورد
  • کلاهبرداری در پزشکی، مانند تبلیغات پزشکی یا دارویی به منظور اغفال مردم به منظور سو استفاده
  • مطابق ماده ۱۲ قانون: اگر هر پزشکی از نسخه رمز استفاده کند مجرم شناخته شده و منظور از نسخه رمز، نسخه ای بوده که به صورت کد بین یک پزشک و یک داروخانه خاص در حال رد وبدل کردن بوده  و اگر ان نسخه را نزد داروخانه دیگری می بردند داروخانه دار نتواند ان نسخه را تحویل دهد و فقط داروخانه خاص می توانسته آن را بخواند و تحویل دهد.
جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

مجازات جرایم پزشکی:

لازم به ذکر و توجه می باشد که در صورتیکه انجام این جرایم توسط تیم پزشکی باشد علاوه بر پزشک اصلی ،تیم پزشکی هم مورد بازجویی و مجازات قرار خواهند گرفت البته در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تقصیر آنها برای قاضی محرز گردد.

تخلف در موارد یاد شده در مصادیق جرایم پزشمی با توجه به شدت آن می تواند مجازات و جریمه های مختلفی داشته باشد از جمله:

– تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور.

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

نوشته های مشابه