کیفری

تعریف جرایم نظامی

جرائم نظامی

امنيت ملي و نظم عمومي، بستر و تضمین آرامش جامعه و همه فعاليت هاي اجتماعي انسان در چهارچوب قانون می باشد. دولت ها به منظور برقراري امنيت اجتماعي و نگهباني از نظم عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي مسلح و متعهدي را آماده مي كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصي باشند. ازین رو هرگونه نقص در این موارد باعث جرایم نظامی شده و امنیت را به مخاطره می اندازد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور از پاسداري از تماميت اراضي كشور و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستآوردهاي آن و نظم عمومي را بر عهده نيروهاي مسلح نهاده است. وظایف و مسؤوليت هاي خاص نيروهاي مسلح موجب شده تا از قوانین انضباطي خاصي پيروي كنند كه با حقوق انضباطي و اداري ديگر بخش هاي اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسي دارد. حقوق جزاي نظامي شاخه اي از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرایم نظامي است، هرچند بررسی به جرایم بر عهده  تشكيلات قضايي می باشد، اما رسيدگي به جرایم نظامي را با تأسيس دادگاه هاي نظامي و صلاحيت دادرسي جرایم نظامي را به دادگاه هاي نظامي اختصاص داده شده است.

جرائم نظامی

جرائم نظامی

جرایم نظامی به چند دسته تقسیم می شود؟

به طور کلی جرایم نظامی با توجه به حساسیت مربوطه به چهار دسته مختلف تقسیم می‌شود.

 • دسته اول از جرایم نظامی تخلفاتی هستند که تنها افراد نظامی قادر به انجام آن هستند. مثل فرار از جنگ یا خدمت و خواب در حین نگهبانی که این گونه از تخلفات توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار می گیرد.
 • دسته دوم از جرایم نظامی ما بین افراد نظامی و غیر نظامی مشترک است. اما از آنجایی که اعضای نیروهای مسلح با تکیه بر شغل خود به آن تخلف دچار می ‌شوند، شکل تخلف نظامی به خود می‌گیرد. اختلاس و ارتشا در این گروه جای دارند.
 • دسته سوم به جرایمی گفته می ‌شود که در حین انجام دستورات مقام قضایی به وجود می‌ ایند. این جرایم در راستای وظیفه ضابط قوه قضاییه بودن شکل می گیرد. ضرب و شتم متهمینی که باید در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار گیرد، در این دسته جای دارد.
 • جرایم نوع چهارم، جرایم عمومی هستند که توسط نظامیان در خارج از وقت اداری و جدای از وظایف شغلی شکل می‌گیرد. ترک انفاق نمونه‌ای از این جرایم است که در دادگاه عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

مجازات های جرایم نظامی:

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فهرست جرایم خاص نظامی و مجازات های آن احصاء شده است. این جرایم در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند.

 1. مجازات تمرّد با اسلحه، تمرّد بدون اسلحه و فرار در زمان صلح به ترتیب دو تا پنج سال حبس، شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا دو سال حبس یا شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع را به همراه دارد.
 2. مجازات فرار در زمان جنگ، یك سال تا پنج سال حبس؛ فرار از جبهه، سه سال تا ۱۵ سال حبس ؛ فرار در زمان جنگ و معرفی خویش موجب یك سال تا سه سال حبس خواهد بود و فرار از جبهه و معرفی خویش نیز دو سال تا پنج سال حبس دارد.
 3. آزار روحی یا صدمه بدنی رساندن به مجروح یا بیمار؛ شش ماه تا سه سال حبس
 4. تصاحب اموال مجروح، بیمار و مرده؛ شش ماه تا سه سال حبس
 5. خودداری از كمك به افراد در معرض خطر جانی؛ شش ماه تا سه سال حبس
 6. سرقت اسلحه، مهمات و مواد منفجره؛ دو سال تا ۱۰ سال حبس
 7. سرقت وسایل و لوازم نظامی، وجوه و اجناس؛ یك سال تا پنج سال حبس

نوشته های مشابه