انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, کیفری

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یک موضوع حقوقی بوده و به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساس یک قرارداد حق مالکیت آن ملک را داشته باشد (مستأجر). در صورتی که شخصی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با مراجعه به مراجع قانون و با دادن شکایت، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.
پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به زور و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه قانون اجازه آن را داده باشد و نمی‌ تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌ شود و  تحت پیگرد قانون قرار خواهد گرفت.
در تعریف دیگر تصرف عدوانی هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف شخص قرار دارد نشان دهنده این است که فرد مالک آن است و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری است صرفاً می‌ تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی به نفع او حکم دهند.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

مصادیق تصرف عدوانی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی : ” تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ” . بر همین اساس، برای اثبات هرگونه شکایت بایستی به دادگاه مراجعه نموده و در آنجا اثبات شود. دادگاه نیز بر اساس ادله ها و مدارک حکم را صادر می کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد.

ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

  1. تصرف سابق خواهان: رکن اول تصرف عدوانی این است که خواهان باید تصرف سابق خود را اثبات کند و همین که تصرف سابق خود را ثابت کند کافی است.
  2. لحوق تصرف خوانده: رکن دوم تصرف عدوانی، تصرف خوانده با تصرف سابق خواهان ملحق می شود در این صورت تصرفات خوانده نیز باید اثبات شود.
  3. عدوانی بودن تصرف: همانگونه که از نام این دعوا پیداست، عدوانی بودن تصرف، شرط دعوای تصرف عدوانی می باشد و اگر تصرف خوانده به موجب قانون باشد، دعوای  موضوعیت نخواهد داشت.

مجازات تصرف عدوانی

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی  اینگونه مقرر می‌دارد:

  • هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل: پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی زراعی اعم از کشت‎شده، جنگل‌ها و مراتع ملی شده باشد یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر اقدام به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱- رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت انجام شده و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید،  قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

نوشته های مشابه

2 دیدگاه در “تصرف عدوانی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.