دسته‌بندی نشده, مالی و بازرگانی

انواع مبانی عقلی خیار شرط

مشاوره تنظیم قرارداد | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دعاوی شرکت های تجاری

در این مقاله موسسه اعتماد و اندیشه پویا  به مدیریت دکتر سید امیر حسین بحرینی به بررسی و واکاوی نظرات و آرای صاحب نظران، در خصوص مبانی عقلانی و موجه ساز نافذیت خیار شرط در عقود و مشاوره تنظیم قرارداد ها می پردازیم. دکتر سید امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است، آراء و نظرات و باور های متعدد و متفاوتی، در خصوص مبانی عقلی یا نقلی، و دلایل موجه ساز برای روا شمردن و جایز دانستن خیار شرط در مشاوره تنظیم قرارداد ها، وجود دارند؛ که اهم آنها بدین شرح می باشد.

مشاوره تنظیم قرارداد  | دکتر سید امیر حسین بحرینی

مشاوره تنظیم قرارداد | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دعاوی شرکت های تجاری

مبنای التزام:

در دپارتمان امور شرکتهای تجاری مبنای التزام: آثار ابقایی و تثبیتی عقود و قرارداد ها، با آثار زوالی و انحلالی آنها، به لحاظ  الزام آوری تعهدات، تقارن و توازن دارد. به عبارت ساده تر، تعهدات مندرج در زمان مشاوره تنطیم قرارداد، همان طور که از لحاظ تثبیت و ابقاء و استقرار، الزام آور است؛ متوازنا از حیث زوال و فسخ و انحلال نیز، واجد التزام می باشد. در واقع، این رای و نظر مبتنی است بر قاعده ” المومنون عند شروطهم “، و بر توازی وفا به عقد و وفا به شرط، تاکید دارد. به بیان ساده تر، التزام به عقد و التزام به شرط، بر یک مبنا استوار است و در توازن و تقارن یکدیگر قرار دارند.

مبنای نفی اکراه:

در مبنای نفی اکراه: مبنای نفی اکراه، منشاء مشروعیت خیار و موجه ساز آن را، صحت عقل و سلامت اراده و اختیار طرفین دعاوی شرکت تجاری می داند؛ و در همین راستا، مدلل می دارد که، عدم اختیار و فقدان استقلال اراده، به ابقای قهری عقد منتج می گردد؛ و وجود اختیار و استقلال اراده، منتج به امکان اسقاط یا انحلال قرارداد می گردد. در واقع؛ روا سازی احتمال و امکان زوال و انحلال قرارداد، ناشی از استقلال اراده و وجود اختیار و نفی اجبار و طرد اکراه می باشد. کسی که صاحب اراده و واجد اختیار باشد، می تواند با آزادی و اختیار کامل خویش، تصمیم به ابقاء و یا انحلال عقد یا قرارداد بگیرد و با مشاوره امور شرکت های تجاری وضیعت تنظیم قرارداد خود را مشخص کند. زیرا فرض در این مبنا، بر عدم جبر و زور، مقدم یا مقرری برای وی می باشد.

مبنای جبران اشتباه در دعاوی شرکت های تجاری :

در مبنای جبران اشتباه: پیش فرض این نظریه عبارت است از این که، در هر عقد یا قراردادی، احتمال بروز اشتباه و وقوع خطا برای متعاملین وجود دارد. به بیانی دیگر، از آن جا که انسان ممکن الخطا یا جایز الخطا است، لذا برای رفع و برطرف ساختن آثار وقوع چنین احتمالی، مفهوم خیار شرط پیش بینی شده است. در واقع، خیار شرط، راه حلی اصلاح گرانه و درمان محور برای وجود چنین نقصی است. بروز اشتباه در معاملات و وقوع خطا در عقد، در سطوح و لایه های مختلف ممکن است رخ دهد. گاهی اشتباه در معاملات در سطح فرعی و غیر اساسی رخ می دهد که لطمه ای به صحت معامله و لزوم عقد نمی زند. شما در زمان تنظیم قرارداد می توانید با وکیل پایه یک دادگستری همراه شوید تا ضمن آشنایی با قانون از طریق مشاوره تنظیم قرارداد از دعاوی شرکت تجاری خود جلوگیری کنید. زیرا گاهی در سطح اساسی و زیر بنایی اشتباه رخ می دهد، یا خطا واقع می گردد، اراده را متلاشی و اصل توافق را باطل می سازد. و گاهی نیز اشتباه در سطحی روی می دهد که در قلمرو اختیارات متعامل قرار دارد و با اعمال خیار از سوی طرف ذی نفع، جبران می گردد. در این سطح، فرصت رفع اشتباه و دفع خطا از طریق پیش بینی خیار شرط برای متعاملین فراهم شده است. خیار مجلس از جمله این خیارات است.

مشاوره تنظیم قرارداد  | دکتر سید امیر حسین بحرینی  | دعاوی شرکت های تجاری

مشاوره تنظیم قرارداد | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دعاوی شرکت های تجاری

مبنای جبران ضرر در دعاوی شرکت های تجاری:

در مبنای جبران ضرر: برخی وکیل های پایه یک دادگستری بر این باورند، خیارات را فرصتی برای جبران ضرر و رفع خسارت احتمالی می دانند. ضرر یا خسارتی که، از انعقاد قرارداد یا انجام معاملات، ناشی شده است. عده ای از فقیهان، مبنای جبران ضرر را منحصر به برخی از خیارات؛ مانند خیار غبن، خیار عیب و نقص، خیار تاخیر ثمن و خیار تدلیس می دانند. برخی دیگر از فقها، اما وجود خیارات را به طور عام و مطلق، برای پیش گیری یا جبران ضرر می دانند. و بر مبنای قاعده ” لا ضرر ” معتقدند که، از آنجا که در قوانین اسلام و مبانی فقهی، دفع ضرر و پیش گیری از زیان و آسیب و جبران خسارات وارده، امری واجب است؛ لذا ضروری است مجاری و مبادی مقتضی، برای پیش گیری یا دفع ضرر و زیان، پیش بینی شده و در قوانین و مقررات جاری و دعاوی شرکتهای تجاری لحاظ گردد.

مبنای حمایت و پشتیبانی:

در مبنای حمایت و پشتیبانی: برخی از آراء و نظرات صاحب نظران از جمله جناب دکتر سید امیر حسین بحرینی، معطوف به این است که، در مشاوره تنظیم قرارداد تجویز خیارات بر مبنای حمایت و پشتیبانی کردن شارع از اشخاص در دعاوی شرکت های تجاری می باشد؛ تا متعاملین، حسب مورد و بر اساس شرایط، بتوانند در معاملات و عقود خویش، و در جهت حفظ مصالح و منافع شان، از هریک از خیارات بهره برده و از آسیب های احتمالی پیش گیری نمایند. در حقیقت، متعاملین از طریق رسمیت یافتن خیارات در معاملات، تحت حمایت و پشتیبانی شارع، قرار گرفته اند، تا در موقعیتی که منجر به تضعیف ایشان می گردد، اختیار داشته باشند که ضعف خویش را جبران نموده و پوشش دهند.

مبنای اوضاع و احوال در مشاوره تنظیم قرار داد ها:

در مبنای اوضاع و احوالی قرارداد ها: طرف داران این نظریه، بر این باورند که هر عقد یا مشاوره تنظیم قرارداد های تجاری و معامله، حائز شرایط خاص خودش می باشد؛ و وضعیت مشخصی دارد و هر معامله گر و عاقد، یا طرف قراردادی، بر اساس احوال خاص خویش و شرایط شخصی اش و اقتضائات موردی اش، مبادرت به انعقاد قرارداد و انجام معامله می نماید. در واقع، تحلیل مشخص هر فرد از شرایط مشخص خویش، در هر معامله و عقود و قراردادی، فرد را بر آن می دارد، تا نسبت به گزینش هریک، یا هر چند، یا همه خیارات پیش بینی شده در قانون، تصمیم گیری نماید و با توجه به مقتضیات خویش، نسبت به پذیرش خیارات خویش و نظر مشاور وکیل پایه یک دادگستری و طرف مقابل و طرف غیر و خارج از قرارداد، تصمیم بگیرد.

در حقیقت، همین امکان تحلیل مشخص داشتن از شرایط مشخص است که، در بصیرت افزایی مقام قضایی و تبیین و تقسیر وضعیت، یاری رسان می باشد؛ و مقام قضایی، به مدد اشرافی که بر شرایط و اوضاع و احوال خاص، پیدا می کند، قادر می گردد تصمیم ورای مقتضی را صادر نماید.  موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا در زمان تنطیم قرارداد های شما حضور خواهد داشت تا قرارداد های شرکت های تجاری شما زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری انجام یابد.

نوشته های مشابه