مالی و بازرگانی

انواع سند مالکیت

سند مالکیت

سند مالکیت

انواع سند مالکیت را می توان با اصطلاحات زیر به اختصار مشخص کرد:

سند مالکیت مشاعی

سند مشاعی: سندی است که مالکین دو یا چند نفر هستند

و هر مالکی نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت مشاعی دارد.

سند مالکیت مفروزی

سند مفروزی : سندی است که مالک فقط یک شخص است

و نسبت به کل ۶ دانگ یا کل مال مالکیت بدون شریک دارد.

سند مالکیت بنیادی یا مصادره ای

سند بنیادی(مصادره ای): در اصطلاح به سندی گفته می شود که سابقه مصادره

توسط دادگاه انقلاب برای ستاد اجرایی فرمان امام(ره ) یا بنیاد مستضعفان و غیره،را داشته باشد.

سند مالکیت اعیانی

سند اعیانی: اعیانی در تداول حقوقی، بنا و ساختمان را گویند ( مقابل عرصه )

بنابراین به سندی که صرفا برای اعیان ( ساختمان ) باشد، سند اعیانی گفته می شود.

سند مالکیت عرصه

سند عرصه: عرصه در لغت نامه دهخدا به گشادگی میان سرای که در آن بنا نباشد،

صحن خانه ، و آن بقعه و زمین وسیعی است در میان خانه ها که در آن ساختمانی نیست

و گویند هر بقعه و زمینی که بنا در آن نباشد ، معنی شده است، بنابراین سند عرصه سندی است که برای زمین صادر شده باشد.

سند مالکیت اوقافی (وقفی)

سند اوقافی ( وقفی ) : سندی است که معمولا عرصه آن متعلق به اوقاف است

و اعیانی آن متعلق به اشخاص که، اداره اوقاف در قبال زمین اجاره از صاحبان اعیانی دریافت می کند.

سند مالکیت ورثه ای

سند ورثه ای: در صورتی که ورثه بعد از فوت مورث نسبت به ملک سندی به نام خود اخذ نکرده باشند

به این سند، سند ورثه ای می گویند.

سند مالکیت قولنامه ای

سند قولنامه ای ( مبایعه نامه ) : مبایعه نامه، قرارداد خرید و فروش ( بیع ) طرفین در خصوص مورد معامله ( ملک ) است.

سند المثنی

سند المثنی: در مواردی که مالک ( مالکین ) به هر طریقی ( از بین رفتن، مفقودی و …) به اصل سند دسترسی ندارد،

به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور سند المثنی می نماید، به این سند که بعد از صدور سند اولی صادر می گردد، سند المثنی می گویند.

سند مالکیت طلق (آزاد)

سند طلق(آزاد ): در صورتی که ملک وقفی نباشد، در رهن یا وثیقه نباشد، شریک نداشته باشد،

فقط اعیانی یا عرصه نباشد و صلح عمری نشده باشد، ملک طلق می گویند

و به سندی که به این املاک تعلق می گیرد سند طلق گفته می شود.

سند مالکیت معارض

سند معارض: اگر دو سند، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند

و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سندی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند معارض تلقی می­شود.

سند مالکیت شورایی

سند شورایی: سند شورایی در واقع همان قولنامه یا مبایعه نامه ای است که توسط شورای محلی مورد تائید قرار می گیرد،

از نظر اینکه مورد تائید شورا محل است دارای اعتبار است اما اعتبار آن به اندازه سند رسمی نیست و احتمال جعل و کلاهبرداری در آن زیاد است.

سند مالکیت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

سند مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت : سندی که در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده باشد، سند ماده ۱۴۷ گویند.

در حال حاضر براساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی،مشمولین سند اخذ می کنند.

‌ماده ۱۴۸-

برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادی که تا اول فروردین ماه سال۱۳۵۰

در اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان
نیستند

هیأتی مرکب از دو نفر از قضات‌حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل تشکیل می‌شود.

این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور

کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله‌اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن

تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی رأی به‌خلع ید از متصرف می‌دهد.

رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

سند مالکیت ذمه ای

سند ذمه ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا تحویل جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد یا شرطی بکار میرود.

سند مالکیت اجرای ثبت

سند اجرای ثبت: سندی که توسط اجرای ثبت توقیف شده یا انتقال داده شود.

سند مالکیت انتقال اجرایی

سند انتقال اجرایی: سندی که بعد از انجام مزایده از طرف دادگاه یا اجرائیات ثبت ، به موجب سند رسمی به برنده مزایده ( خریدار ) منتقل میشود را سند انتقال اجرائی می نامند.

سند رهنی

سند رهنی : نوعی از اسناد رسمی سند رهنی است که متضمن عقد رهن باشد و بیشتر در رهن غیر منقول بکار میرود .

سند مالکیت شرطی

سند شرطی: سند رسمی که متضمن بیع شرط باشد که بایع ، ثمن را که وجه نقد است در موعد مقرر پرداخت نماید و یا شرط دیگری در آن لحاظ شده است.

نوشته های مشابه