انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

ساز و کار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی 

ساز و کار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی یا توسط مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی انجام میگردد.

در نصب اعضای هیئت مدیره اکثریت نسبی ملاک عمل است.

در مجامع عمومی:

۱_موسس تصمیمات با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ می‌گردد.

۲_فوق‌العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ می‌گردد.

۳_عادی تصمیمات با اکثریت مطلق است، یعنی نصف بعلاوه یک

انتخاب مدیران و بازرسان چه در مجمع عمومی موسس چه در مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی است.

اکثریت نسبی یعنی اشخاصی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کردند هرچند که رأی آنها بیشتر از نصف آرا نباشد.

مثلاً می خواهیم سه نفر مدیر انتخاب کنیم ۱۰ نفر برای مدیریت کاندید شدند، ممکن است هیچ کدام از این ده نفر نصف به علاوه یک آرا را نیاورند اما از بین بقیه کاندیداها بیشترین تعداد رای را آورده اند.

افرادی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کنند به عنوان مدیران منتخب تعیین می‌شوند.

ساز و کار انتخاب مدیران در شرکت سهامی

تعداد حق رای هر سهامدار را ضرب در تعداد مدیران کرده و حاصل تعداد حق رای آن سهامدار در مقوله انتخاب مدیران است.

اگر سهامداری صد سهم دارد در همه موارد حق صد رای دارد اما در مقوله انتخاب مدیران می بایست تعداد سهام که صد می باشد را در تعداد مدیرانی که قرار است انتخاب شود ضرب کرد مثلاً میخواهند سه نفر را انتخاب کنند در این مثال سهامدار ۳۰۰ حق رای دارد و سهامدار می تواند حق رای خود را به هرکس و به هر میزان اختصاص دهد.

پس از رای گیری هر کسی که بیشترین رای را آورده باشد به عنوان مدیر انتخاب می‌شود.

عزل مدیران صرفاً با مجمع عمومی عادی است و با اکثریت مطلق یعنی پس از تصمیم گیری مشخص میشود که فرد الف مدیر باشد یا نباشد.

تعداد مدیران در انواع شرکت ها

سهامی خاص حداقل سه مدیر و حداکثر ندارد.

سهامی عام حداقل پنج مدیر و حداکثر ندارد.

تعاونی حداقل سه مدیر یا پنج مدیر حداکثر ۷ مدیر.

در سایر شرکت ها اعم از

 • نسبی
 • تضامنی
 • با مسئولیت محدود
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی

مدیر می تواند واحد یا متعدد باشد.

قانون حداقل و حداکثری برای تعداد مدیران در این شرکت ها تعیین نکرده.

در شرکت های

مدیر الزاما می بایست از بین سهامداران باشد.

در سایر شرکت‌ها مدیر می تواند از شرکا باشد یا نباشد.

الزامی جهت شریک بودن مدیران انتخابی وجود ندارد.

تنها در شرکت تعاونی وجود مدیر علی البدل الزامی است و در سایر شرکتها الزامی برای وجود مدیر علی البدل نمی باشد.

مدت زمان مدیریت مدیران

مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی حداکثر دو سال است.

این مدت را میتوان در اساسنامه کاهش داد.

مدیران در شرکت های سهامی می توانند برای دوره های متوالی حداکثر دو ساله انتخاب شوند.

مدت مدیریت مدیران در شرکت های تعاونی حداکثر سه سال است که مدیران در شرکتهای تعاونی تنها برای دو دوره متوالی می توانند برای حداکثر سه سال به عنوان مدیر انتخاب شوند.

برای انتخاب در بیش از دو دوره متوالی می بایست حداقل دو سوم آرای حاضر در مجمع را به خود اختصاص دهند.

در سایر شرکت‌ها مدیر ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود به عنوان مدیر انتخاب شود.

در انتخاب مدیر در مدت نامحدود شخص مدیر است تا زمانی که عزل می‌شود یا خودش استعفا دهد.

نکات و قواعد مدت مدیریت مدیران در شرکت های سهامی

مدت زمان مدیریت مدیران در شرکتهای سهامی حداکثر دو سال است که امکان کاهش این مدت در اساسنامه وجود دارد.

امکان انتخاب مدیر برای دوره‌های متعدد وجود دارد و هیچ حداکثری برای انتخاب مدیران در قانون در نظر گرفته نشده است.

اگر مدت مدیریت یک مدیر تمام شد و مدیران جدید انتخاب نشدند مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید کما فی سابق به مدیریت خود ادامه می‌دهند.

اگر سمت برخی مدیران یا مدیرعامل زائد بر ۶ ماه بدون متصدی بماند هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

در صورت تمام شدن مدت مدیریت مدیران و عدم انتخاب مدیران جدید هر ذی نفع می تواند از اداره ثبت شرکتها دعوت از مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران جدید به عمل آورد.

شخص حقوقی می تواند جزو اعضای هیئت مدیره شرکت باشد.

تمام یا برخی از سهامداران شرکت می توانند شخص حقوقی باشند.

سهامدارانی که دارای شخصیت حقوقی هستند می بایست یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای شرکت در جلسات هیئت مدیره و انجام وظایف مدیریتی معرفی نمایند.

این نماینده در هر زمانی قابل تغییر است به شرطی که توسط سهامدار یک نفر حقیقی به عنوان جایگزین نماینده قبلی به شرکت معرفی گرد.

مسیولیت در مدیران

در صورت ارتکاب تخلف و بروز خسارت توسط نماینده شخص حقوقی از حیث مسئولیت مدنی شخص حقوقی که سهامدار و عضو هیئت مدیره است به انضمام نماینده است که شخص حقوقی است مسئولیت تضامنی دارند.

اگر نماینده حقیقی مرتکب جرمی شود از حیث مسئولیت کیفری فقط و فقط خودش مسئولیت دارد، این موضوع به دلیل اصل شخصی بودن مجازات جاری است.

مدیران موظف و مدیران غیر موظف

اعضای هیئت مدیره موظف آن دسته از اعضا که به نحو منظم و دائم در شرکت حضور دارند و در قبال عضویت خود در هیئت مدیره حق الزحمه دریافت می‌دارند.

اعضای هیئت مدیره غیرموظف آن دسته از اعضا که حضور مستمر و دائم ندارند بلکه فقط در جلسات تصمیم گیری شرکت کرده و مبلغ ثابتی به عنوان حق حضور در جلسه دریافت می‌کند.

مجمع عمومی عادی می تواند تصویب نماید درصدی از سود سالیانه شرکت به اعضای هیئت مدیره پرداخت گردد.

در شرکت سهامی عام حداکثر ۵ درصد از سودی که همان سال به سهامداران داده می شود.

در شرکت سهامی خاص حداکثر ۱۰ درصد از سودی که همان سال به سهامداران داده میشود.

سهام وثیقه

سهامی است که یک مدیر داراست و آن سهام در وثیقه شرکت قرار می گیرد تا خسارات ناشی از عملکرد آن مدیر از محل آن سهام جبران گردد.

تعداد و میزان سهام وثیقه در اساسنامه درج میگردد.

شخصی که به عنوان مدیر انتخاب می‌شود و تعداد سهامی که دارد کمتر از سهام مقرر شده در اساسنامه برای وثیقه باشد، مدیر منتخب حداکثر یک ماه فرصت دارد تا سهام لازم را تامین نموده در غیر این صورت مستعفی شناخته می شود.

مشخصات سهام وثیقه در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی

 • سهام بانام و قابل نقل و انتقال به غیر نیست.
 • تا تصویب مفاصاحساب مدت مدیریت شخص در وثیقه شرکت باقی می ماند .

شرایط تشکیل جلسات هیئت مدیره

برای تشکیل جلسه حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است.

برای تصویب و تصمیم‌گیری‌ها در هیئت مدیره رای بیش از نصف حاضرین لازم است، مگر آنکه اساسنامه بیشتر از این را تعیین کرده باشد.

اگر هیئت مدیره پنج نفر است برای تشکیل باید حداقل ۳ نفر حاضر باشند و برای تصمیم گیری باید حداقل دو نفر نسبت به موضوع رای مثبت بدهند.

انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه از میان خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌کند که این دو نفر لزوماً می بایست شخص حقیقی باشد.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نمی تواند رییس یا نایب رئیس باشد اما نماینده حقیقی که معرفی می کند می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره باشد.

دعوت از جلسات هیئت مدیره

دعوت از جلسات هیئت مدیره به عهده رئیس هیئت مدیره است.

اگر از آخرین جلسه هیئت مدیره بیش از یک ماه گذشته باشد اشخاصی که حداقل یک سوم هیئت مدیره را تشکیل می دهند می توانند جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

حضور در هیئت مدیره و تصمیم گیری در آن قائم به شخص است. برخلاف مجامع عمومی که سهامدار می توانست برای شرکت در مجمع نماینده بفرست در جلسات هیئت مدیره امکان حضور نماینده عضو هیئت مدیره وجود ندارد.

طرح هیأت‌مدیره هر مدیر یک حق رای دارد برخلاف مجمع عمومی که هر کس بر اساس تعداد سهامش حق رای دارد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید

کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری

برای بررسی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری باید ابتدا به بررسی قانون شهرداری که دارای ۱۱۳ ماده است بپردازیم.

در این قانون چند کمیسیون معرفی شده است.

این کمیسیون ها از اهمیت زیادی در سازمان دهی روابط میانافراد با شهرداری برخوردار است.

از مهم ترین کمیسیون های مواد:

۵ قانون شهرداری

۷ قانون شهرداری

۱۲ قانون شهرداری

۹۹ قانون شهرداری

 ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۵ یا تفییر کاربری

وظیفه اصلی این کمیسیون نگارش، تصحیح و تصویب طرح تفصیلی شهر است.

اعضای این کمیسیون متشکل است از نمایندگان :

 • شهردار
 •  وزارت راه و شهرسازی
 •  وزارت جهاد کشاورزی
 • میراث فرهنگی
 • شورای شهر
 • نظام مهندسی

این کمیسیون براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تشکیل شده و وظیفه آن تغییر و اصلاح قواعد مربوط به طرح تفصیلی شهری است.

ممکن است در مواردی به مالک زمین اعلام شود که ملک در طرح تفصیلی به عنوان فضای آموزشی یا ورزشی یا فضای سبز تعریف شده است.

در این حالت کمیسیون ماده ۵ نسبت به تعیین نوع فضا اقدام میکند که پس از اعلام نظر به مالک ایشان می تواند در صورت داشتن اعتراض نسبت به نظریه صادره از کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعتراض خود را ثبت نمایند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به تخلفات به وجود آمده در امور ساخت وساز در سطح شهر است.

تخلفاتی مانند نگرفتن پروانه ساخت- عدم تامین پارکینگ- اضافه بنا یا توسعه بنا بدون جواز- عدم رعایت مفاد بندهای جواز ساخت و…

اعضای این کمیسیون متشکل است ازنمایندگان :

 • وزارت کشور
 • ودادگستری
 • شهرداری
 • یکی از اعضای شورای شهر
کمیسون ماده ۱۲ قانون شهرداری

وظیفه اصلی این کمیسیون دسته بندی وطبقه بندی زمین های موجود در سطح شهر است که به طور کلی به سه نوع تقسیم بندی می شود:

 1. دایر
 2. بایر
 3. موات

این کمیسیون در وزارت راه و شهرسازی و با حضور سه نفر از نمایندگان این وزارتخانه در هر استان تشکیل می شود.

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

وظیفه اصلی این کمیسیون بررسی تخلفات ساخت و سازهای خارج از حریم شهر در مناطق غیر شهری و روستاها

این کمیسیون در استانداری ها و با حضور نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداری یا فضای سبز

وظیفه اصللی این کمیسیون حفظ و نگهداری و گسترش فضای سبز شهری است.

در این کمیسیون نسبت به تعیین تکلیف درختان موجود در زمین هایی که باید برای ساخت بنا از بین بروند تصمیم گیری می شود که کدام یک از درختان را می توان قطع نمود و کدام را نمی تواند!

همچنین این کمیسیون تعیین می کند که بابت قطع هریک از درختان چه میزان جریمه باید پرداخت گردد.

 

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی مربوط به کمیسیون های شهرداری و دیوان عدالت اداری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر ممکن است به واسطه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل شود

تاجر اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد برای او حاصل می شود

ورشکستگی فقط و فقط مربوط به تجار است

البته در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار تلویحاً ورشکستگی را برای تمام اشخاص حقوقی اعم از تاجر و غیر تاجر پذیرفته است

یعنی موسسات غیر تجاری نیز در این قانون ورشکستگی دارند

برای افراد غیر تاجر اعسار داریم

اعسار از :

 • پرداخت محکوم به
 •  هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی از تجار پذیرفته نیست مگر از کسبه جز

کسبه جز

ورشکستگی  از کسبه جز پذیرفته میشود

کسبه جز تاجر خرده پا هستند که هم اعسار و هم ورشکستگی دارند

تنها نگهداری دفاتر برای کسبه جز الزامی نیست

اما سایر شرایط و تکالیف تجار برای این کسبه وجود دارد

ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف در تادیه دیون به صورت وجه نقد است و نه سایر دیون

اگر تاجر در پرداخت پول هایی که بر عهده دارد متوقف شود ورشکست محسوب می شود

توقف باید واقعی و ماندگار باشد یعنی اگر به صرف عدم پرداخت وجه به صورت استثنایی اتفاق بیفتد به معنی توقف ماندگار و واقعی نیست

توقف صوری: اگر شخصی به دلیل استفاده از مزایای ورشکسته شدن اقدام به صحنه سازی و عدم تادیه دیون نماید

تا از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بانک مبرا شود این یک توقف واقعی که موجب صدور حکم  است نخواهد شد

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حالت توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود

اوصاف دعوای ورشکستگی

درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط سه شخص ممکن است

 1. خود تاجر متوقف
 2. یک یا چند نفر از طلبکاران
 3. مدعی العموم یا دادستان

دادگاه صالح

دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می باشد

اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه محلی که تاجر در آن محل شعبه یا نمایندگی دارد صالح به رسیدگی می باشد

تاجر متوقف نه تنها می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید بلکه ملزم است

ظرف سه روز از تاریخ توقف در تادیه دیون توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

موارد الزامی که تاجر ورشکسته باید به دادگاه اعلام نماید

تاجر پس از اعلام توقف خود از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد مدارک زیر را به دفتر دادگاه ارائه می نماید:

 1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول
 2. صورت کلیه دیون و مطالبات
 3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
ضمانت اجرای عدم انجام و ارائه موارد بالا به دادگاه

دادگاه ضمن صدور حکم دستور بازداشت تاجر متوقف را صادر می نماید

ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود

دادگاه مخیر است حکم ورشکسته به تقصیر را برای چنین تاجری صادر نماید

این حکم هم جنبه اعلامی دارد یعنی توقف تاجر را اعلام می نماید و هم جنبه تاسیسی دارد یعنی تاجر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌کند

ویژگی های اعلامی حکم ورشکستگی بر ویژگی تاسیسی آن غلبه دارد

جنبه اعلامی حکم ورشکستگی دادگاه امری که در سابقه اتفاق افتاده را احراز میکند توقف تاجر در گذشته اتفاق افتاده که توسط دادگاه احراز و اعلام میشود

جنبه تاسیسی حکم ورشکستگی دادگاه حالت جدیدی برای تاجر ایجاد می کند که به این حالت حجر سوء ظنی گفته می شود

اجرای فوری حکم در دو مورد وجود دارد

اجرا قبل از قطعیت حکم ورشکستگی

احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف

تاریخ ها

در حکم ورشکستگی دو تاریخ داریم

 1.  توقف
 2. ورشکستگی

تاریخ توقف تاریخی است که تاجر از تادیه وجوه و دیون عاجز شده و دچار توقف قطعی و دائمی شده

از این تاریخ به بعد وارد یک دوره میشویم به نام دوره توقف مشکوک تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر شود

تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر توسط دادگاه صالح صادر می‌شود

محکمه باید در حکم خود زمان توقف تاجر را معین نماید بعد از بررسی حسابها و صورت‌های مالی تاجر توسط کارشناس رسمی دادگستری اگر محکمه تعیین کند همان روز صدور حکم به عنوان تاریخ توقف تاجر محسوب می شود

در خصوص حکم ورشکستگی قاعده فراغ دادرس حکمفرما نیست

حکم ورشکستگی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد زیرا این حکم قابل اعتراض بوده و این اعتراض در همان دادگاه عمومی بدوی رسیدگی می گردد

قاعده فراغ دادرس بعد از اینکه دادگاه به موضوعی رسیدگی کرد و تصمیم گیری نمود کار دادگاه تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می شود و نمی تواند مجددا اقدام به رسیدگی نماید

دادگاهی که حکم را صادر می نماید فارغ از دادرسی نیست چرا که تمامی امور مربوط به تصویر بیه اعم از اختلافات و غیره می بایست در همان دادگاه عنوان گردد

علاوه بر این تاریخ های توقف و ورشکستگی اعلامی در حکم مجدد در همان دادگاه قابل اعتراض است

پس از صدور حکم ورشکستگی باید این حکم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود

حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی است

مهلت مقرر در قانون تجارت برای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است.

قانون تجارت در خصوص مهلت زمان تجدید نظر خواهی قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می زند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

ایراد رد دادرس

 

ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس از مواردی است که در صورت وجود این شرایط ممکن است قاضی را از بی طرفی خارج نماید

قانونگذار برای تضمین بیطرفی قاضی در صورت وجود این شرایط قاضی را از رسیدگی منع می‌کند

 • وجود قرابت و خویشاوندی قاضی و اصحاب دعوا قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
 •  قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد
 •  یا همسر یا فرزند اصحاب دعوی وارث بلقوه یکی از اصحاب دعوا باشد
 • دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس داور گواه کارشناس اظهار نظر ماهوی کرده باشد

اگر قاضی در یک مورد اظهار نظر شکلی کرده باشد و وارد رسیدگی ماهیتی نشده باشد از موارد منع دادرسی نیست

 • بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند اصحاب دعوا یک دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی دعوا هنوز دو سال نگذشته باشد

شکایت انتظامی از موارد منع رسیدگی نیست

 • دادرس یا همسر یا فرزند او در این دعوا دارای نفع شخصی باشد

اگر یکی از طرفین دعوا شرکت باشد و قاضی در آن شرکت سهامی سهامدار باشد سهامدار بودن قاضی در شرکت را مصداق نفع شخصی ندانسته اند

اما اگر قاضی یکی از شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی مختلط غیر سهامی تضامنی یا نسبی باشد نتیجه تند نتیجه دعوا به نفع یا ضرر قاضی نیز می‌شود

ارتباط مستقیم با اصحاب دعوا

موارد رد دادرس در صورتی از موارد منع رسیدگی است که فی مابین قاضی با یکی از اصحاب دعوا باشد

در این صورت اگر بین قاضی و وکیل اصحاب دعوا باشد از موارد رد دادرس ای نیست

در صورت وجود ایرادات رد دادرس قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید

شعبه دادرس دیگری داشته باشد در همان شعبه قاضی دیگر نسبت به پرونده رسیدگی می نماید

اگر قاضی دیگری نداشته باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

پرونده به رئیس حوزه قضایی عودت داده می‌شود تا جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود

اگر شعبه دیگری وجود نداشته باشد پرونده به شعبه هم عرض در نزدیکترین دادگاه ارسال می شود

در همان استان یا سایر استان‌ها نزدیک بودن ملاک است

ایراد رد دادرس یک ایراد امری است

یعنی اگر طرفین متوجه وجود ایرادات نباشند و قاضی به محض اطلاع از وجود یکی از ایرادات نسبت به رسیدگی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید

ایراد رد دادرس می تواند از سوی خواهان یا خوانده اعلام گردد

این ایراد در تمام مراجع دادرسی لازم الاتباع است فقط قضات دیوان عالی کشور ایراد رد دادرس ندارند چون قضات دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌دهند

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه متوفی

 • قبل از تقسیم ترکه متوفی: در صلاحیت رسیدگی به دعاوی ترکه متوفی در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است. اگر متوفی در ایران مقیم نباشد در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران است . در صلاحیت دادگاهی که ترکه متوفی در آن واقع است. اگر ترکه در حوزه های مختلف باشد دادگاهی که ترکه غیر منقول دارد.
 • بعد از تقسیم ترکه متوفی: دعاوی تابع عمومات می شوند اگر دعوی منقول باشد در حوزه محل اقامت خوانده و اگر دعوی غیر منقول باشد در حوزه محل استقرار مال غیر منقول مطرح می شود. در این حالت اگر دعوی منقول باشد به طرفیت خواندگانی که ورثه هستند مطرح و در محل اقامت خواندگان طرح دعوی می شود.

دعوی راجع به ترکه متوفی مانند مطالبه طلب، تقسیم ترکه، تنفیذ وصت نامه، اجرای وصیت نامه، الزام به تنظیم سند رسمی علیه متوفی . خواندگان در این دعاوی ورثه هستند که تا قبل از تقسیم ترکه دعوی در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است.

دعوی مربوط به توقف و ورشکستگی تاجر

این دعوا از طریق ۳ شخص قابل طرح است

 • تاجر
 • هر یک از طلبکاران
 • مدعی العموم- دادستان

این دعوی در صلاحیت دادگاه اقامتگاه تاجر است. اگر تاجر مقیم ایران نباشد دادگاه محلی که تاجر در آن جا شعبه یا نمایندگی دارد.

دعوی علیه ورشکسته اگر دعوی غیر مالی است به طرفیت خود ورشکسته و محل اقامتگاه آن طرح دعوی می شود.

اگر دعوا مالی است و علیه ورشکسته میخواهد مطرح شود باید علیه مدیر تصفیه طرح شود و باید در صورتی که دعوا در خصوصی غیر منقول است در محل استقرار ملک مطرح شود و اگر دعوا منقول است در محل اقامت مدیر تصفیه مطرح شود.

 دعاوی راجع به شرکت های تجاری و بازرگانی

شرکت های تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت نام برده شده اند: سهامی- با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی- مختلط سهامی -مختلط غیر سهامی- تعاونی

دعاوی مربوط به این شرکت ها که مرکز اصلی آن ها و اقامتگاه آن ها در ایران است تا زمانی که شرکت منحل نشده در دادگاه مرکز اصلی شرکت طرح می شود.

( شخصیت حقوقی دارد) شرکت منحل شده اما هنوز تصفیه انجام نشده در دادگاه مرکز اصلی شرکت طرح می شود.

اگر دعاوی ناظر به یکی از شعب شرکت باشد مانند بانک ها ( شرکت سهامی عام بانک دولتی)

(شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام- بانک خصوصی)

شعبه شخصیت حقوقی مستقل از مرکز اصلی ندارد دعاوی مربوط به شعبه شرکت در محل وقوع و استقرار همان شعبه مطرح می شود.

اگر شعبه برچیده شده باشد در دادگاه مرکز اصلی شرکت مطرح می شود.

دعاوی راجع به شرکت های تجاری

 •  راجع به اصل شرکت (بطلان و انحلال شرکت)
 •  فی ما بین شرکت و شرکاء
 •  شرکاء با یکدیگر که ناشی از فعالیت شرکت باشد
 •  ورشکستگی شرکت
 • سایرین علیه شرکت

این دعاوی در مرکز اصلی شرکت مطرح می شود.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت

این دعاوی چون مربوط به تعهدات است طبق ماده ۲۰ ق.مدنی منقول هستند.

دراین دعاوی شرکت خوانده دعوی است که می تواند در این چهار دادگاه مطرح شود:

 • مکان وقوع تعهد
 • محل تسلیم کالا
 • مکان پرداخت پول
 • اقامتگاه خوانده- مرکز اصلی شرکت

اگر دعاوی مربوط به شرکت تجاری دعوای غیر مالی باشد مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م است در واقع ماده ۱۲ به این موارد حکومت می کند و دعوی باید در محل وقوع ملک غیر منقول مطرح شود.

رسیدگی به دعاوی اعسار:

اعسار به معنی نداری و عدم تمکن مالی است.

اعسار از هزینه دادرسی: شخص خواهان اعلام می کند تمکن مالی ندارد که تمام هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

اعساراز پرداخت محکوم به: شخص محکوم به حکم قطعی اعلام می کند تمکن مالی ندارد که تمام محکوم به را پرداخت نماید و درخواست اعسار و تقسیط محکوم به می دهد.

رسیدگی به دعاوی اعسار با دادگاهی است که ابتدائاً به پرونده رسیدگی کرده یا صلاحیت رسیدگی نخستین رادارد.

اگر حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر صادر شود شخص برای ارائه دادخواست اعسار حتماً باید به دادگاه بدوی مراجعه و طرح دعوی نماید.

اگر شخصی بخواهد از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام درخواست اعسار بدهد باید حتماً دادخواست اعسار را به دادگاه بدوی ارائه نماید.

دعاوی راجع به اسناد سجلی و ثبت احوال

 • طرح دعاوی راجع به اسناد مجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.
 • اگر خواهان یا ذی نفع در خارج از کشور باشد دادگاه محل صدور سند مجلی صالح است.
 • اگر خواهان و ذی نفع و محل صدور سند مجلی خارج از ایران باشد دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است. رابطه صلاحیت در این محاکم طولی است.

دعاوی راجع به ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری:

رسیدگی به دعاوی و شکایت های مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاص از دادگاه عمومی تهران است.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراز و فروش مال مشاع

افراز یعنی تقسیم مادی یک مال

مال مشاع قابل تقسیم مادی نباشد مال فروخته و ثمن آن تقسیم می شود.

دعوای افراز یا فروش مال مشاع در خصوص مال منقول باشد دعوی در خصوص مال منقول بوده و در محل اقامتگاه خوانده مطرح می شود.

دعوای افراز یا فروش مال مشاع در خصوص مال غیر منقول باشد دعوی در خصوص مال غیر منقول بوده و باید در مرجع صالح ( دادگاه یا اداره ثبت) مطرح شود.

مال غیر منقول قابل افراز باشد:

الف در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد افراز آن ملک با اداره ثبت اسناد و املاک محل استقرار ملک است.

ب در صورت که جریان ثبتی ملک خاتمه پیدا نکرده باشد افراز آن ملک با دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

اگر مال غیر منقول قابل افراز نباشد

برای فروش مال مشاع ( تفاوتی در خاتمه یا عدم خاتمه یافتن جریان ثبتی ندارد) تحت هر شرایطی با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مشاع است.

افراز ملکی که جریان ثبتی آن تمام شده است با اداره ثبت اسناد و املاک محل استقرار ملک است مگر در موارد زیر که افراز به دادگاه محول شده است:

وقتی یکی از شرکاء:

 • محجور باشد
 • غایب باشد
 • وقتی در خصوص مالکیت بین شرکاء اختلاف باشد
 • در تقسیم ترکه غیر منقول (حتما توجه شود)

دادگاه تخصصی- شعب تخصصی دادگاه عمومی

قانون گذار برای رسیدگی به موضوعات مشخصی یک سری از شعب دادگاه عمومی را تعیین نموده تا به این موارد رسیدگی نمایند.

مثل دعاوی راجع به اختراعات. شعب خاص در دادگاه عمومی تهران به تشخیص رئیس قوه قضائیه. شعب تخصصی از دادگاه عمومی

دعاوی بانکی بنابر قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی دعاوی بانکی در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی است.

اگر این پرونده ها به شعب دیگر ارجاع شود شعبه موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است اگر سایر پرونده ها به شعبه تخصصی ارجاع شود شعبه تخصصی می تواند رسیدگی نماید.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده؛ قبل از صدور حکم قطعی محکومیت خوانده اموال متعلق به وی توسط خواهان توقیف می شود.

تامین خواسته یک درخواست فرعی و تبعی ناظر بر متفرعات دعوا است.

تامین خواسته در قالب قرار صادر می شود از انواع قرار تامینی است.

قرارهای تامینی نه در ماهیت دعوا هستند نه قاطع دعوا هستند.

موضوع صدور قرار تامین خواسته

موضوع یک قرار می تواند:

 • انجام یک عمل
 • خودداری از انجام یک عمل
 • مال: تامین خواسته در دعاوی که موضوع آن مال است قابل تصور است.

مال ممکن است عین معین باشد یااگر کلی است مزان آن معین باشد.

درخواست تامین خواسته در دعاوی مالی

 • عین معین
 • کلی که میزان آن معین است.

در مواردی که موضوع مال است اما قابل تعیین نیست و به نظر کارشناس موکول می شود نمیتوان درخواست تامین خواسته نمود.

مانند: خسارت – اجرت المثل- نفقه و …

شرایط طرح درخواست

شیوه های درخواست:

الف:  قبل از طرح دعوی اصلی: باید بر روی برگه های چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود هرچند که ماهیت آن یک درخواست است. در دادگاهی که دعوی اصلی صالح به رسیدگی است.

خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اصلی دعوی در ماهیت را مطرح نماید. در غیر اینصورت قرار به درخواست خوانده لغو می شود.

ب:  همراه با اصل دعوی: در همان دادخواستی که مربوط به اصل دعوا است تقاضایی مبنی بر تامین خواسته در دادخواست اصلی درج می کنیم.

ج: در جریان رسیدگی به اصل دعوی:لازم نیست درخواست در قالب دادخواست ارائه شود می توان به صورت یک درخواست کتبی یا شفاهی مطرح شود که تشریفات خاصی ندارد و باید در حالت درخواست شفاهی توسط قاضی در صورتمجلس درج و به امضای متقاضی برسد.

در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

ایداع و سپردن خسارت احتمالی: خسارت احتمالی وجهی است که از متقاضی گرفته می شود تا در صورت شکست وی در دعوای اصلی خساراتی که به واسطه این تامین خواسته به خوانده وارد شده از محل آن مبلغ جبران شود.

صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی است.

میزان خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی است و از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

مهلت متقاضی برای سپردن خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی ایت که موعد قضایی محسوب می شود.

مهلت خواهان برای سپردن خسارت احتمالی از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

خسارت احتمالی باید لزوماً نقد باشد ( پول باشد) ملک و خودرو و وثیقه، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …) نمیتواند باشد. وجه رایج در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی سپرده می شود.

موارد معافیت قاضی از سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته:
 • دعاوی مستند بر سند رسمی؛ دعاوی که مبنا و علت عمده صدور رای یک سند رسمی باشد.
 • دعوای مطالبه مهریه که به استناد عقد نامه رسمی مطرح می شود.
 • دعوای مطالبه وجه که در سند رسمی درج شده است.

درخواست تامین خواسته بابت مطالبه اجاره بهایی که مستند به اجاره نامه عادی و سند رسمی مالکیت است منوط به سپردن خسارت احتمالی است

چون اجاره بها در سند عادی اجاره بها درج می گردد.

 • اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: خواهان باید اثبات نماید خوانده در خصوص موضوع دعوا و خواسته تعدی و تفریط نموده و خواسه در معرض تضییع و تفریط است.
 • سند تجاری واخواست شده: برات، سفته و چک که واخواست شده و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده باشد.

قائم مقام پروتست، اعتراض نامه و واخواست نامه است ( رای وحدت رویه)

 •  متضرر از جرم برای جبران خسارت ناشی از جرم مطرح می نماید وتوسط  مرجع کیفری برای جبران خسارت ناشی از جرم صادر می نماید. (از آ.د.ک‌)
 •  به درخواست طلبکار وقتی که بدهکار برای فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش یا هرگونه نقل و انتقال اموال را داشته باشد صادر می شود. ( از قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر)
 •  در مدت تحریر ترکه صورت میگیرد. ( از قانون امور حسبی ماده ۲۲۱)
 • در خصوص قراردادهای تسهیلاتی بانکی ( از قانون بانکداری بدون ..)

فرآیند صدور و اجرای قرار تامین خواسته:

 • قرار تامین خواسته منوط به درخواست است.
 • قرار تامین خواسته هم در عاوی مالی هم در دعاوی غیر مالی قابل طرح است.

تامین خواسته در دعاوی غیر مالی مشروط بر این است که موضوع آن یک کلایی یا شی باشد که در حقوق مدنی بتوان آن را مال نامید.

دعوای استرداد فیلم و عکس و نامه از نظر حقوق مدنی مالیت محسوب می شوند.

اما از نظر قضایی و آ.د.م غیر مالی محسوب می شوند.

این درخواست از حیث هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی است.

در صورتی که  دارای ایراد شکلی باشد اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه قرار رد صادر می شود.

امکان درخواست صدور از هر یک از مراجع در حال رسیدگی به اصل دعوا مثل بدوی و تجدید نظر امکان پذیر است.

درخواست تامین خواسته در مرحله فرجام خواهی و از دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست.

اگر متقاضی در طرح  قواعد صلاحیت ذاتی و محلی را رعایت نکند در این حالت قرار عدم صلاحیت صادر نمی شود بلکه در چنین حالتی قرار رد صادر می شود.

قرار عدم صلاحیت تنها برای دعاوی قابل صدور است نه درخواست ها.

رسیدگی به درخواست تامین خواسته نیازی به تشکیا جلسه و حضور طرفین ندارد.

دادگاه بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نسبت به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری و در صورت اقتضا قرار صادر می نماید.

بعد از صدور قرار تامین خواسته علی الاصول بر اجرای آن مقدم است.

استثنائاتی که اجرای قرار تامین خواسته بر ابلاغ آن مقدم است:

اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در امر ابلاغ موجب تضرر خواهان گردد.

این قرار از جانب خوانده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض است.

اما متقاضی قدر به اعتراض نیست.

اعتراض به این قرار اثر تعلیقی ندارد به محض ابلاغ به خوانده قابل اجراست.

اعتراض در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا بررسی می شود.

قرار تامین خواسته یا قرار رد درخواست تامین خواسته قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نیست.

تنها قرار تامین خواسته قابل اعتراض است که در همان دادگاه صادر کننده در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوی بررسی می گردد.

عدم امکان طرح دعوی نسبت به طلب موجل به ۲ شرط:
 • طلب مستند به سند رسمی باشد
 • طلب در معرض تضییع و تفریط باشد.

نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

تنها این که متقاضی باید از زمان حال شدن طلب ظرف مدت ۱۰ روز طرح دعوی نماید. در غیر اینصورت قرار تامین خواسته به درخواست خوانده لغو می گردد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی : در اداره شرکت های سهامی با سه سطح قدرت تصمیم‌گیری مواجه هستیم

 • مجامع عمومی
 • هیئت مدیره
 • مدیرعامل

مجامع عمومی اعم است از

 1.  موسس
 2.  عادی
 3.  فوق العاده

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

 • احراز پذیره‌نویسی تمام سرمایه شرکت
 • احراز تادیه مبالغ لازم
 • تصویب آورده غیر نقد موسسین
 • تصویب امتیازات درخواستی موسسین
 • تصویب طرح اساسنامه و تبدیل آن به اساسنامه
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان
 • انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

جلسات مجمع عمومی موسس با حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کردند رسمیت دارد

اگر در جلسه اول حدنصاب رعایت نشد

در جلسه دوم با حضور حداقل یک‌سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

در جلسه سوم هم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

حد نصاب تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی موسس به تعداد دو سوم آرا حاضرین اتخاذ تصمیم انجام می گردد

هر کس به تعداد سهامش حق رای دارد

یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تصویب آورده غیر نقد موسسین و تصویب امتیازات درخواستی موسسین است

عدم تصویب آورده غیرنقد موسسین

اگر آورده غیرنقد تصویب نشود یا امتیازات درخواستی مورد تصویب قرار نگیرد :

جلسه مجمع عمومی موسس در مهلت حداکثر یک ماه مجددا برگزار میگردد

در فاصله این دو جلسه که در سر یک ماه می باشد موسسین که آورده غیرنقدی شان تصویب نشده یا درخواست امتیاز داشته

می بایست به جای آورده غیر نقد مبلغ نقدی را تادیه کند و یا از امتیاز درخواست انصراف دهد

در غیر این صورت به منزله خروج از شرکت می باشد

در صورت خروج از شرکت و عدم حضور فرد در جلسه بعدی مجمع عمومی موسس سایر سهامداران و موسسین می بایست:

به جای شخص خارج شده مبلغ سرمایه را تعهد کنند در غیر این صورت شرکت تاسیس نمی‌شود

حدنصاب جلسه دوم مجمع عمومی موسس

در جلسه ای که جایگزین جلسه قبلی مجمع عمومی موسس می‌شود

به دلیل عدم تصویب آورده غیر نقد موسسین و عدم تصویب امتیازات درخواستی موسسین

حد نصاب تشکیل جلسه دوم که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ جلسه اول برگزار می شود

می بایست بیش از نصف پذیره نویسان در جلسه دوم حاضر باشند

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام ، شرایط تابعیت و غیره)
 • تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یا بلعکس
 • انتشار اوراق قرضه
 • تبدیل قالب شرکت
 • ایجاد سهام ممتاز یا تغییر در آن
 • انحلال شرکت
 • تغییر در سرمایه شرکت

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه اول

دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه دوم

دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند

جلسه سومی وجود وجود ندارد

اگر حدنصاب بیش از یک دوم در جلسه اول و بیش از یک سوم در جلسه دوم رعایت نشود

موضوعی که به علت آن مجمع عمومی فوق العاده باید برگزار می‌شد به طور کلی منتفی می گردد

وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران و بازرسان به غیر از مدیران و بازرسان اول که در حیطه وظایف مجمع عمومی موسس است

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

اظهار نظر در مورد معامله مدیران با شرکت و تصویب یا عدم تصویب آن

قبول عزل و استعفای مدیران و بازرسان

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه اول

صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه دوم

هر تعدادی از صاحبان سهم که بیاید جلسه برگزار میگردد

حدنصاب تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی حد نصاب آرا برای اعتبار تصمیمات به اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از نصف آرای حاضرین به اکثریت مطلق می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قوانین مربوط به مجامع عمومی شرکت های تجاری در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

دعوای مالی: هدف دستیابی به پول یا مال است و نتیجه آن تاثیر مستقیم در میزان دارایی دارد.

دعوای غیرمالی ذاتی: هدف دستیابی به مال نیست و تاثیر مستقیم در میزان دارایی ندارد، البته می‌تواند به طور غیر مستقیم در دارایی موثر باشد. مانند اثبات نکاح ، اثبات نسب

دعوای غیر مالی اعتباری: در اصل مالی است اما قانونگذار به اعتباری آن را غیرمالی تلقی کرده این نوع دعاوی ذاتاً مالی هستند اما بنا به مصالحی غیرمالی تلقی می شوند.

انواع دعاوی غیر مالی اعتباری:

آثار تعیین خواسته و آثار تعیین بهای خواسته:

 • تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
 • الزام دادگاه به اتخاذ تصمیم در تمام خواسته
 • در برخی موارد موجب تعیین مرجع صالح می‌شود
 • تعیین کننده نوع دعوا از حیث مالی غیرمالی ذاتی غیر مالی اعتباری
آثار تعیین بهای خواسته انواع دعاوی
 •  هزینه دادرسی
 •  قابلیت تجدید نظرخواهی
 •  تعیین مرجع صالح

تکته: اگر اعتراض به بهای خواسته موثر در قابلیت تجدید نظر خواهی و تعیین مرجع صالح باشد این اعتراض وارد خواهد بود.

شیوه تعیین بهای خواسته

مواردی که خود قانونگذار بهای خواسته را معین کرده است

دعوا یا خواسته مالی یا پولی باشد اعم از وجه رایج یا غیر رایج

اگر خواسته راجع به منافع و حقوق باشد

مطالبه وجه در مواعد معین حاصل جمع تمام اقساط و منافع

اگر مطالبه وجه در مدت غیر محدود و مادام العمر باشد جمع اقساط ۱۰ سال

تکته:اگر تقویم خواسته موقتاً قابل تعیین نباشد علی الحساب صد و پنجاه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود

مواردی که خود خواهان باید بهای خواسته را معین کند

دعاوی مالی غیر پولی

در قانون شورای حل اختلاف باید بهای واقعی خواسته اعلام شود و آنچه که خواهان اعلام می‌کند باید بهای واقعی خواسته باشد.

در دعاوی غیر منقول هم بهای خواسته داریم اما با این تفاوت که بهای خواسته آن دو مورد است در تمام مواردی که بهای خواسته باید تعیین شود

یک بهای خواسته داریم اما در دعاوی راجع به اموال غیر منقول یک بها را خواهان اعلام می کند و یک بها قیمت منطقه‌ای است.

بهای خواسته اعلامی از سوی خواهان که در قابلیت تجدید نظر خواهی یا عدم آن موثر است.

بهای خواسته مطابق با قیمت منطقه ای املاک در هزینه دادرسی ملاک است.

در حکم دادگاه اگر بنا بر محکومیت خوانده باشد محکوم به، خواسته دعوا خواهد بود نه بهای خواسته.

اعتراض به بهای خواسته

 • خوانده با جمع تمام شرایط زیر حق اعتراض به بهای خواسته را دارد
 • اعتراض فقط است از سوی خوانده قابل پذیرش است.
 • اعتراض تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
 • خوانده علاوه بر اعتراض بهای مورد نظر خویش را نیز اعلام نماید.
 • اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد از حیث تجدیدنظرخواهی از حیث تعیین مرجع صالح

اگردر دعاوی غیرمنقول اعتراض خوانده فقط در هزینه دادرسی موثر باشد وارد نیست

چرا که ملاک هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول قیمت منطقه ای املاک است نه ادعای خوانده.

تفاوت تعیین بهای خواسته در دادگاه و شورای حل اختلاف

در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین بهای خواسته‌، خواهان حتی در غیرمنقول ها از حیث تجدیدنظر اختیار دارد .

ولی در شورای حل اختلاف اختیاری نیست و می بایست بهای واقعی خواسته اعلام شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی در بهای اعلامی خواسته خواهان حق دخالت ندارد

ولی در شورای حل اختلاف قاضی می‌تواند در بهای اعلامی خواهان تردید نماید.

ویژگیهای آیین دادرسی مدنی

الف- شکلی بودن در مقابل ماهوی بودن یعنی تعیینی که در قانون ماهوی قرار گرفته توسط قوانین شکلی تضمین می‌شود.

ب- آمره بودن، قوانین آیین دادرسی مدنی علی الاصول آمره هستند و توافق خلاف آن بی اثر است،

مگر در صلاحیت محلی که در برخی موارد علی الاصول آمره نیستند.

امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی که طرفین توافق بر اسقاط حق تجدید نظر و فرجام می‌کنند.

برخی مباحث داوری

پ-عطف، به ماسبق شدن و اثر فوری داشتن

انواع مقررات آیین دادرسی مدنی

۱_مقررات ناظر بر سازمان قضاوتی مقررات اداری

 • شکلی
 • آمره
 • عطف به ماسبق می شوند

حتی اگر یک روز مانده به اتمام رسیدگی دادگاه مگر در قانون خلاف آن تصریح شود.

۲-مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی

 • شکلی است
 • آمره است
 • عطف، به ماسبق می‌شود مگر در قانون خلاف آن تصریح گردد.

۳-مقررات ناظر بر صلاحیت محلی

 • شکلی است
 • علی الاصول تکمیلی است مگر در برخی موارد که آمره است. مانند:
  صلاحیت دعاوی غیر منقول
  صلاحیت دعاوی راجع به ترکه متوفی قبل از تقسیم ترکه
  دعاوی راجع به ورشکستگی
 • علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شود مگر قانون بگوید.

توافق برخلاف صلاحیت محلی قبل یا بعد از حدوث اختلاف میسر است و رعایت آن برای مرجع صالح الزامی است

اما اگر بعد از طرح دعوا توافق شود الزامی برای دادگاه وجود ندارد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی  در اداره شرکت های سهامی با سه سطح قدرت تصمیم‌گیری مواجه هستیم :

 1. مجمعهای عمومی
 2. هیئت مدیره
 3. مدیرعامل

مجامع عمومی اعم است از:

 • موسسین
 • عادی
 •  فوق العاده

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود .

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

احراز پذیره‌نویسی تمام سرمایه شرکت

احراز تادیه مبالغ لازم

تصویب آورده غیر نقد موسسین

تصویب امتیازات درخواستی موسسین ت

صویب طرح اساسنامه و تبدیل آن به اساسنامه

انتخاب اولین مدیران و بازرسان

انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

جلسات مجمع عمومی موسس با حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کردند

اگر در جلسه اول حدنصاب رعایت نشد در جلسه دوم با حضور حداقل یک‌سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

در جلسه سوم هم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی موسس

به تعداد دو سوم آرا حاضرین اتخاذ تصمیم انجام می گردد

هر کس به تعداد سهامش حق رای دارد

یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تصویب آورده غیر نقد موسسین و تصویب امتیازات درخواستی موسسین است

اگر این آورده نقد تصویب نشود یا امتیازات درخواستی مورد تصویب قرار نگیرد

جلسه مجمع عمومی موسس در مهلت حداکثر یک ماه مجددا برگزار میگردد

در فاصله این دو جلسه که در سر رسید یک ماه می باشد

این موسسین که آورده غیرنقدی شان تصویب نشده یا درخواست تصویب امتیاز داشته می بایست:

به جای آورده غیر نقد مبلغ نقدی را تادیه کنند و یا از امتیاز درخواست انصراف دهد در غیر این صورت به منزله خروج از شرکت می باشد

در صورت خروج از شرکت و عدم حضور فرد در جلسه بعدی مجمع عمومی موسس

سایر سهامداران و موسسین می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه به جای شخص خارج شده مبلغ سرمایه را تعهد کنند

در غیر این صورت شرکت تاسیس نمی‌شود.

در جلسه ای که جایگزین جلسه قبلی مجمع عمومی موسس به دلیل:

 • عدم تصویب آورده غیر نقد موسسین
 • عدم تصویب امتیازات درخواستی موسسین می‌شود

حد نصاب تشکیل جلسه دوم که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ جلسه اول برگزار می شود می بایست بیش از نصف پذیره نویسان در جلسه دوم حاضر باشند

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام؛ تغییر در شرایط تابعیت و غیره)

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یا بلعکس

انتشار اوراق قرضه

تبدیل قالب شرکت

ایجاد سهام ممتاز یا تغییر در آن

انحلال شرکت

تغییر در سرمایه شرکت

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در جلسه اول دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

در جلسه دوم دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند

جلسه سومی وجود ندارد

اگر حدنصاب بیش از یک دوم در جلسه اول و بیش از یک سوم در جلسه دوم رعایت نشود

موضوعی که به علت آن مجمع عمومی فوق العاده باید برگزار می‌شد به طور کلی منتفی می گردد

حدنصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده

در جلسه اول و دوم به اکثریت دو سوم آرای حاضرین در جلسه می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران و بازرسان به غیر از مدیران و بازرسان اول که در حیطه وظایف مجمع عمومی موسس است

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

اظهار نظر در مورد معامله مدیران با شرکت و تصویب یا عدم تصویب آن

قبول عزل و استعفای مدیران و بازرسان

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی

در جلسه اول صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

در جلسه دوم هر تعدادی از صاحبان سهم که بیاید جلسه برگزار میگردد

حدنصاب تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی

حد نصاب آرا برای اعتبار تصمیمات به اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از نصف آرای حاضرین به اکثریت مطلق می باشد.

لازم به توضیح است که تمامی مصوبات مربوط به تغییرات ایجاد شده پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت های سهامی می بایست

به اطلاع اداره ثبت شرکت ها رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شود.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قوانین مربوط به مجامع عمومی در شرکت های سهامی در دپارتمان تجاری

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.