چرا اعتماد و اندیشه؟

کلیه خدمات این موسسه دارای تعرفه های مشخص و شاخص های دقیق در ارزیابی کیفیت اقدامات خود می باشد و به منظور اطلاع رسانی پیوسته و مستمر و دسترسی به اطلاعات پرونده و پاسخ به سوالات احتمالی تمهیداتی در نظر گرفته که پیشتاز در ارائه خدمات گسترده به موکلین...