مطالبه وجه چک عنوانی نام آشنا است که شاید به جرات بتوان گفت این عنوان بیشترین تعداد پرونده های موجود در دادگستری را تشکیل می دهد. دعوی مطالبه وجه چک زمانی اتقاق می افتد که شخصی برای پرداخت مبلغی وجه به دیگری یک برگه چک صادر می نماید اما به دلیلی از جمله عدم کفایت موجودی، مسدودی حساب، مغایرت امضاء و…. مبلغ چک در وجه دارنده وصول نمی شود که در این حالت پس از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک دارنده چک می تواند از سه طریق نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نماید. اگر چک حایز شرایطی باشد می توان از طریق کیفری نسبت به صادر کننده اعلام جرم و نهایتا مبلغ چک را وصول نمود. اگر چک دارای شرایط کیفری نباشد از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک در محاکم حقوقی و اجراییات ثبت می توان نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نمود.

امروز معضل مطالبه وجه چک گرریبان صاحبان مشاغل و حرف زیادی را گرفته که توصیه می شود برای کمتر شدن خسارات وارده و رسیدن هرچه زودتر به مطلوب که مطالبه وجه چک می باشد از مشاوره و تجارب و تخصص وکیل دادگستری بهرمند گردید.