مطالبه مابه التفاوت اجاره بها

در سال های اخیر به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی پیش امده باعث شده تا روز به روز شاهد کاهش ارزش پولی و تورم زیاد در کشور، باشیم و این امر انواع قراردادها را با چالش های گوناگونی مواجه کرده است که پیشگیری از این مشکلات در قراردادها کاری هوشمندانه می باشد.
در برخی از مواقع اگر این اتفاق پیش نیاید قانون راه کارهایی در مواردی از قبیل مطالبه مابه التفاوت اجاره بها را پیش بینی کرده است. موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه در این مقاله شما را با موضوع مطالبه مابه التفاوت اجاره بها آشنا می نماید. هر یک از مستاجرها می ‌توانند به استناد به ترقی و تنزیل هزینه ‌های زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجار بهاء را بنمایند. تحت این شرایط که مدت اجاره سرقفلی آنها به انتها رسیده باشد و یا اینکه از تاریخ استفاده ی مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرره در حکم قطعی که به تعیین یا تعدیل اجاره سرقفلی منتهی شده باشد، سه سال تمام گذشته باشد.
در صورتی که  موجر منزلی را به اجاره دهد و پس از آن باعث شود که تنها بخشی از خانه ملک موجر و دیگران نیز با موجر شریک شوند، در این حالت مستأجر می ‌تواند مطالبه مابه التفاوت اجاره بها کند و به عنوان ما به التفاوت یا تغییر، بخشی از اجاره را مطالبه نماید. در ادامه در صورتی که مستأجر میزان اجاره بهای مقرر در قرارداد یا مورد توافق طرفین را به طور کامل نپردازد موجر نیز می تواند خواهان مطالبه مابه التفاوت اجاره بها باشد.

 

شرایط مطالبه مابه التفاوت اجاره بها

طی بررسی های انجام شده از ماده ۴  قانون روابط موجر و مستأجر در سال ۱۳۵۶ به این صورت برداشت شد که موجر برای طرح مطالبه مابه التفاوت اجاره بها ابتدا بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید، برخی از این شرایط به شرح زیر می باشد:

 1. انقضاء مدت اجاره:
  مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مطالبه مابه التفاوت اجاره بها مشروط به انقضاء مدت نموده است. آنچه از این ماده
 2. تعدیل اجاره بها:
  در موضوع قراردادهای اجاره ای که مربوط به املاک تجاری می باشد و قبل از سال ٧۶ بین موجر و مستاجر منعقد شده است اگر مدت اجاره به اتمام رسیده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از ملک، یا تاریخی که حکم قطعی به تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال گذشته باشد، فرد می‌تواند دادخواست تعدیل اجاره بها را در دادگاه مطرح نماید.
 3. کاهش هزینه ها:
  یکی از شرایط اساسی جهت ارائه دادخواست مطالبه مابه التفاوت اجاره بها، افزایش و یا کاهش هزینه های زندگی می باشد. در دعاوی مطالبه مابه التفاوت اجاره بها، خواهان دعوا، هر کدام از موجر یا مستاجر هستند می‌توانند به دلیل زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی، درخواست خود را مطرح نمایند. و طرف مقابل آنان نیز خوانده دعوا می باشد.

 

روش اجرای رای مطالبه مابه التفاوت اجاره بها

بعد از صدور رای دادگاه مبنی بر مطالبه مابه التفاوت اجاره بها، در صورتی که رای فقط شامل تعدیل اجاره بها باشد، رای صادره جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد اما اگر در مورد مابه التفاوت نیز حکم صادر شده باشد، در این حالت اجراییه صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.

 

 

 

نکات مهم در طرح دعوای تعدیل و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها

نکات مهم هنگام اقامه دادخواست تعدیل و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها به شرح زیر می باشد:

 • موجر و مستاجر نمی توانند در قرارداد اجاره شرط نمایند که موجر حق افزایش و تعدیل اجاره بها را نداشته باشد.
 • دادگاه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبلغ اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل و تعیین می نماید.
 • دادخواست تعدیل اجاره بها مختص املاک تجاری است و شامل املاک مسکونی نمی شود.
 • موجر می‌تواند همراه با دادخواست تعدیل اجاره بها مطالبه مابه التفاوت اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم مطالبه نماید.
 • دعوای تعدیل اجاره‌‌بها غیرمالی محسوب شده و بر همین اساس رأی صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام می باشد.