شرکت در دعاوی محاکم کشورهای خارجی

 

 

دادخواهی بین المللی، عمل دادخواست در رابطه با اختلافات بین افراد ساکن یا مستقر در کشورهای مختلف است.

در واقع بیگانگان در خاک کشوری دارای حداقل حقوقی هستند، که این صرف نظر از نحوه ورود و اقامت آنها است، که می تواند مهاجرت، پناهندگی و غیره باشد.

اما شرکت در دعاوی محاکم کشورهای خارجی دیگر باید به گونه ای باشد که خوانده در حوزه قضایی دادگاه آن کشور اقامتگاه داشته باشد. به عنوان مثال اگر دعوا در ایران باشد و خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در محل اقامتگاه خواهان اقامه دعوا می شود.

در صورتیکه خوانده سکونت موقت در محلی داشته باشد، دادگاه در همان محل برگزار می شود. اما اگر اقامتگاه مال غیرمنقول باشد، در محل مال غیرمنقول دادگاهی صورت می گیرد.

موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه برای مسائلی همچون این حوزه با روندی قانونی به شما جهت حل دعاوی محاکم کشورهای خارجی یاری میرساند.

دعوای ایرانیان خارج از کشور

طبق قانون اسلامی ایران اگر در هر نقطه دنیا هر ایرانی مرتکب جرم شود زمان بازگشت طبق قوانین ایران برخورد می شود.

و در کشورهای خارجی هر فرد ملزم به رعایت قوانین آن کشور است و اگر جرمی مرتکب شود با قوانین آن کشور محاکمه می شود.

دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور

یکی از دعاوی محاکم کشورهای خارجی شامل دعاوی خانوادگی ایرانیانی است، که در خارج از کشور اقامت دارد. طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده، اگر زوجین در ایران اقامت نداشته باشند، در صورت عدم توافق زوجین برای محلی جهت اقامه دعوا، دادگاه شهر تهران صلاحیت رسیدگی دارد. اما در صورت اقامت یکی از زوجین به صورت موقت یا دائم دادگاه در محل سکونت یا سکونت موقت زوج ساکن ایران اقامه میشود.

طبق ماده 15 قانون حمایت از خانواده، در دعاوی محاکم کشورهای خارجی در صورتیکه ایرانیان خارج از کشور، دعاوی خانوادگی خود را در محاکم خارج از کشور و مراجع با صلاحیت محل اقامت خود اقامه کنند، احکام مراجع یا محاکم آن کشورها در ایران اجرا نمی شود. مگر اینکه دادگاه صلاحیت دار این احکام را بررسی و ناظر به پرونده های جریانی باشد. به عنوان مثال دادگاه کشوری چون آلمان زمانی حکم طلاق صادر کرده واجد اثر حقوقی در ایران می باشد، که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد.

دعاوی راجع به شرکت های تجاری

دعاوی محاکم کشورهای خارجی مربوط به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که محل اصلی آنها در ایران است، و دعاوی اشخاص دیگر بر علیه شرکت یا دعاوی مربوط بین شرکا با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در محل اصلی شرکت اقامه میشود.

اگر شرکت در مقابل اشخاصی در خارج از کشور تعهداتی داشت، دادگاه در محلی که تعهد در آنجا می باشد، اقامه می شود. تعهدات هر شعبه یا شخص خارج از کشور باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود.

دعوای اتباع غیرایرانی در قوانین ایران

طبق ماده 144 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اتباع غیر ایرانی در صورتی که وارد دعوا گردنند احقاق حق آناد در محاکم ایران انجام می شود.

همانطور که در بالا در مورد ایرانیان خارج از کشور و روند مجازات آنها گفته شد، همچنین اگر اتباع خارجی در ایران مرتکب جرم شود طبق قوانین ایران با آن برخورد میشود.