این دپارتمان دربرگیرنده دپارتمان‌های زیر است:

دعاوی خانوادگی

امور حسبی

مطالبات

امور کیفری

اموال و مالکیت

دعاوی مالی

عقود و تعهدات