دپارتمان تجاری موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه دربرگیرنده دو زیر دپارتمان

امور تجاری و شرکت ها و قراردادها است.