تعدیل تقسیم محکوم به

در لغت، کلمه تعدیل مصدر عدل به معنای درستی، راستی، برابر کردن چیزی با چیزی می باشد. تعدیل به معنای سازگاری، میزان و تنظیم کردن و همچنین در زبان فارسی امروزی کاستن از حد و شدت چیزی بکار می‌ رود.
در قانون و علوم فقهی واژه تعدیل به معنای “محاسبه به نرخ روز” بوده تا راه ورود به فلسفه و ماهیت مشخص شود. مواردی که در آن از تعدیل استفاده می شود شامل “شراکت و ارث، شهود، حدیث و تعدیل بین زوجات به کار می رود.
با دقت در هر یک از این موارد مشخص می‌شود که معنای اصطلاحی تعدیل نزدیک به معنای لغوی است و آنچه از مفهوم تعدیل بدست می‌آید، تقسیم عادلانه و پرداختی که خالی از ضرر و زیان ‌باشد، و بایستی با رعایت تسویه دیون صورت پذیرد.
مفهوم اعسار و تقسیط عبارت است از: پس از صدور حکم در یک دعوای حقوقی با موضوع پرداخت وجه نقد یا مال کلی کسی که حکم به ضررش صادر شدهدر صورتی که مدعی باشد توانایی پرداخت یکجا و یکدفعه آن مال را ندارد می‌تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. در این نوشتار که توسط موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه گردآوری شده به موضوع تعدیل تقسیم محکوم به میپردازد.

 

روش های احقاق اعسار

به طور کلی محقق شدن اعسار از دو روش امکان پذیر می باشد:

 1. اعسارمطلق:
  هنگامی که شخص بطورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان باشد و یا در حال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال ودارایی خود ندارد.
 2. اعسارنسبی:
  در صورتی که فرد بطور یکجا قادر به پرداخت دین خود نباشد اما قادر به پرداخت قسطی آن باشد می توان گفت که معسرنسبی می باشد.

 

نکات مهم در مورد تعدیل تقسیم محکوم به

موارد یاد شده در بخش زیر از نکات قابل اهمیت در مورد تعدیل تقسیم محکوم به می باشد:

 • دادخواست تعدیل تقسیم محکوم به در همان دادگاهی رسیدگی میشود که به اصل دعوا رسیدگی کرده است و حکم محکومیت را صادر نموده.
 • حکم اجرائیه در مورد تعدیل تقسیم محکوم به دادگاه صالح می باشد و دعوا در دادگاهی مطرح می شود که صلاحیت به اصل دعوا را داشته باشد.
 • اعسار و تقسیط مفاهیم متفاوتی هستند ولی معمولا نتایج یکسانی در پی دارند و آن تقسیط یا همان قسطی کردن محکوم به است.
 • علاوه بر تعدیل تقسیم محکوم به پس از درخواست اعسار، قاضی در صورت تشخیص میتواند به جای قسطی کردن به بدهکار برای پرداخت مهلت بدهند.
 • از شخص تاجر و شرکتهای تجاری درخواست اعسار و تقسیط پذیرفته نمی‌شود و تاجر در صورت داشتن ادعای ناتوانی از پرداخت باید دادخواست ورشکستگی بدهد.
 • یکی از مهمترین دلایل در دعوای تعدیل تقسیم محکوم به شهادت شهود است پس متقاضی اعسار باید استشهادیه را با دقت و تنظیم کند.
 • تعیین میزان اقساط به طورکامل بستگی به نظر و تشخیص و تصمیم قاضی دارد و هیچ ملاک مشخصی در قانون در خصوص تعدیل تقسیم محکوم به وجود ندارد. اما در قانون گفته شده که بیشتر از یک سوم از عایدی ماهیانه افراد مجرد و یک چهارم عایدی ماهیانه افراد متاهل را نمی توان توقیف نمود.
 • اکثریت قضات و محاکم در صورت قبول تعدیل تقسیم محکوم به مبلغی را به عنوان پیش پرداخت تعیین می کنند و سپس مابقی را تقسیط می نماید.
 • برخلاف باور اشتباه برخی از افراد داشتن وکیل ضمن دعوای تعدیل تقسیم محکوم به هیچ مانعی ندارد، اما در بسیاری از مواقع نکته ای منفی و به ضرر متقاضی اعسار محسوب میشود.
 • جهت تنظیم یک دعوی تعدیل تقسیم محکوم به حتی در صورتی که توانای اختیار وکیل را نداشته باشید، قبل از هر اقدامی با یک وکیل مشورت کنید و از عواقب و اثرات و نتایج دعوای اعسار مطلع شوید تا مدارک و دلایل را به درستی تنظیم نموده و ارائه دهید.

 

مدارک و اسناد مورد نیاز جهت دعوی تعدیل تقسیط محکوم به

مدارک مورد نیاز جهت اقامه طرح این دعوی به شرح زیر می باشد:

1- تصویر مصدق دادنامه

2- تصویر مصدق استشهادیه محلی

3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي

اگر مدارك یاد شده موجود نباشد، مي توانيد يكي از اسناد زیر را ارائه کنید.

1-  استماع شهادت شهود و مطلعين  2-  تحقیقات محلی 3- درخواست استعلام 4- شماره پرونده استنادي 5- ساير دلايل و منضمات