ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت ها از عناوین زیر مجموعه دعاوی مربوط به شرکت های تجاری است، این حیطه از دنیای حقوق به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با دنیای اقتصاد از اهمیت و توجه خاص و ویژه ای برخوردار است، چرا که تصمیماتی که در شرکت های تجاری و در صورتجلسه هیات مدیره این شرکت های خرد اتخاذ می گردد، شاکله اصلی اقتصاد کلان کشور را تشکیل می دهد و همین امر موجب جلب توجه بسیاری اشخاص شده است، ابطال صورتجلسه هیات مدیره با درخواست شخص یا اشخاص ذی نفع و توسط احکام صادره از مراجع قضایی صورت می گیرد. اگر صورت جلسه ای که توسط اعضای هیات مدیره شخصیت حقوقی تنظیم می شود تشریفات قانونی مربوطه بالاخص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت را رعایت ننموده باشند، امکان درخواست ابطال صورتجلسه هیات مدیره وجود دارد. مواردی که موجب ابطال صورتجلسه هیات مدیره می گردد به شرح ذیل است:

۱- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه با جعل امضاء یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل، تنظیم شده باشد.

۲ – ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه هیات مدیره با اعمال تهدید و اجبار،  به امضاء یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل رسیده باشد.

۳- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف اساسنامه شرکت باشد.

۴ – ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف مصوبات قانونی مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.

۵- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که صورتجلسه، در بردارنده مصوباتی، خلاف قوانین آمره کشور و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

۶- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که در دعوت و تشکیل هیات مدیره، ترتیبات قانونی و اساسنامه‌ای شرکت، رعایت نشده باشد و در واقع هیات مدیره، خلاف قانون، تشکیل شده باشد.

۷- ابطال صورتجلسه هیات مدیره در مواردی که در جلسه به نصابهای قانونی لازم برای رای گیری توجه نشده باشد و در واقع تصمیم گیری بدون رعایت نصابهای قانونی، انجام شده باشد