اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی

 در موارد زیر دختر میتواند بدون اجازه ولی ازدواج کند :
 
۱- ولی زنده نباشد.
۲- ولی مسافر یا غایب باشد و حضور نداشته باشد.
۳- دختر باکره نباشد.
۴- ولی دیوانه و مجنون باشد.
۵- ولی مصلحت دختر را رعایت نکند.
( منظور از ولی پدر یا جد پدری دختر میباشد)
در موارد ۲،۴،۵ باید اجازه دادگاه باشد.